Aki meg tud állni középen, nem kell oldalt választania magának
If you can stand in the middle, you don't have to choose sides

Contact my vision

about the World


Cooperation | Send message

Aki szigorúan szakmai véleményt hangoztat, ott szex vagy irigység áll a háttérben.
Those who express a strictly professional opinion have sex or envy in the background.

Előzmény

Amikor kisgyerek voltam, élénken emlékszem arra, hogy december 1-én édesanyám úgy ébresztett, hogy elhúzta a függönyt és kinn láttam, hogy leesett a hó. Amikor nagyobb lettem, életem élményei közé tartozott az, amikor a nagy hóban játszottam. Ez a következő generációknak már nem adatott meg.Amikor születtem, a világ népessége 3 és fél milliárd fő volt. Amikor nagyobb lettem, 4 és fél milliárdra nőtt. Most 8 milliárdan vagyunk úgy, hogy vannak a Földnek olyan térségei, amik népességrobbanás előtt állnak.Már én is nagyvárosi gyerekként nőttem fel, de még nem létezett sem internet, sem mobiltelefon. Ha most történne egy olyan napkitörés, ami tönkretenné a bolygónk elektromos hálózatát, képzeljétek, a globális civilizációnk nincs ilyesmire felkészülve. Ha mindenhol elmenne az áram, nem léteznek azok a tartalékberendezések, amikkel gyorsan pótolni lehetne. Itt állnánk áram, internet, majd étel és víz nélkül.Amikor gyerek voltam, egy olyan világban éltem, ahol az állam gondoskodott az emberekről. Aztán ez a világ megváltozott, átlépett a 'szabad piacgazdaságba' és az irányítás pedig olyan emberek kezébe, akik politikusoknak nevezik magukat. A két világ között volt azonban egy rövid időszak, amikor az új politikai hatalom még nem erősödött meg és a szabadságnak egy olyan légkörét tapasztaltam meg, amiben egy nyugati embernek se volt soha része. Kiderült, hogy a világ így is működik. Aztán megjelentek a bankok és minden rosszra fordult.Gyerekként az ember még semmit sem tud a világról. Azt menet közben tanulja meg úgy, hogy először a szüleit figyeli, aztán elkezd iskolába járni. Ezért bárhol is élsz a Földön, az lesz számodra a természetes, amiben felnősz. Céljaid a karrier és a család felé fordulnak, amiben egyre mélyebbre kerülsz az állam által biztosított és a társadalom által elvárt függő szerepbe. Ha már benne vagy, túl késő ráébredni a világ hibáira, mert már te is része vagy a kényelemre épülő rendszernek, amiből kitörés esetén a periférián találnád magad.Létezik-e az egyén számára ebből valamilyen megoldás? Minden eleve elrendeltetett és a sors irányít? Van az elmének lehetősége a szabad akarat által biztosított döntésre, hogy megelőzze a civilizációnk összeomlását? Ha igen, akkor hogyan? Létezik erre valamilyen mód és út? Mit tehet egy kisember?

Prelude

When I was a little kid, I vividly remember my mother waking me up on December 1 by pulling the curtains and seeing the snow falling outside. When I got older, playing in the big snow was one of the experiences of my life. This was something that later generations did not have.When I was born, the world population was 3.5 billion. When I grew up, it grew to 4.5 billion. Now there are 8 billion so there are regions of the world that are facing a population explosion.I grew up in a big city, but there was no internet or mobile phones. If a solar flare were to happen now and take out our planet's power grid, imagine our global civilisation not being prepared for that. If the power went out everywhere, there would be no back-up power to quickly replace it. Here we would be without electricity, internet, then food and water.When I was a child, I lived in a world where the state took care of people. Then that world changed, it moved into a 'free market economy' and control was in the hands of people who call themselves politicians. But there was a brief period between the two worlds when the new political power had not yet been consolidated and I experienced an atmosphere of freedom that no Westerner had ever experienced. It turned out that the world worked like that. Then the banks came along and everything went wrong.As a child, you don't know anything about the world. You learn as you go along, first by watching your parents and then by going to school. Therefore, wherever you live on Earth, you will take for granted the world you grow up in. Your goals will turn towards career and family, in which you will become deeper and deeper into the dependent role provided by the state and expected by society. Once you're in it, it's too late to realize the flaws of the world, because you're already part of a comfort-based system from which you would find yourself on the periphery if you broke out.Is there any way out of this for the individual? Is everything predestined and controlled by fate? Does the mind have the possibility of free will choice to prevent the collapse of our civilization? If so, how? Is there any way and means? What can a little person do?

A világ működése

Amikor az ember először kezd el kételkedni abban, amit tud és hisz a világról, természetes módon fordul az alternatív tudásanyaghoz, ami kívül áll a hivatalos csatornák világán. Leáll az addigi hírfogyasztási szokásairól és beleütközik abba, hogy egy hasonló világot lát, amit a mindenféle hitek uralnak, beleértve a vallásokat is. Ha valaki a hiteles csatornákat keresi, örül a bizonyítékoknak, azonban innentől kezdve ezt mindenki csak önmaga számára tudja megteremteni. Sok múlik azon, mennyire tudunk túllépni a közösséghez tartozás csábításain és ki tudjuk-e fejleszteni magunkban azt a képességet, hogy megérezzük a hiteles embereket, majd az így összegyűjtött mozaikokból milyen képet állítunk magunknak össze.A legtöbb ember már csecsemőkorban átesik egy vallási beavatáson, ami után felvesz egy olyan mintát, amit nagyon nehéz észrevenni. Ilyen mintát az élet számos területén felveszünk, amik úgy határozzák meg a gondolkodásunkat, hogy mélyebben bele kell gondolni a megváltoztatásukhoz. Elég csak a híreket befogadni, filmeket nézni, könyveket olvasni és a reklámok világában élni. A világból árad a manipuláció, ami egy érdekes következtetéshez vezet: hogy az ember programozható. Ha az ember programozható, akkor át is programozható és itt is érdemes kezdeni a világ megismerését, egy olyan önprogramozással, amiben felvehetjük az objektív megfigyelő szerepét. Azaz gyakorlatilag letisztítjuk magunkat, mert csak így juthatunk el oda, hogy bízhassunk önmagunkban és a megérzéseinkben.Felvetődhet a kérdés, hogy miért lenne szükség a világ megismerésére? Mit érünk el azzal, hogy megértjük a világ működését? Érdemes-e kockáztatni ezért azt, hogy mindezek a család, a barátok és a karrier rovására menjenek? Mert minél mélyebbre kerülünk ebben, annál inkább távolodunk tőlük. Minél inkább kialakul a saját véleményünk a világról, annál inkább néznek minket bolondnak, mert csak egy bolond lehet az, aki nem az árral úszik.Az én helyzetemben a társadalom sok hátrányt lát, amik az én szememben előnnyé váltak. A babakosárban voltam, amikor szüleim Budapestre költöztek, ezért bár itt szocializálódtam, mégsincs beágyazott családi és baráti hátterem. 30 éves koromra sem nősültem meg és bevállaltam a perifériára kerülést azért, hogy egy lényeges kérdésre választ kapjak. Arra már rájöttem, hogy a világot önös érdekek által vezérelt, az elithez méltatlan emberek vezetik és nem is éreztem vágyat arra, hogy közéjük kerüljek, sem arra, hogy a rendszerüket szolgáljam. A megérzéseimet követve haladtam egy olyan úton, amit egy kívülálló egy értelmes ember tehetsége elpazarlásának látott. Amiben egészen addig van igazság, amíg ezen az úton el nem érem a célt. Itt is igaz, amit a sikeres üzletemberek mondanak, hogy bízni kell önmagunkban, át kell jutnunk a nehézségeken és ha kitartunk, a siker nem marad el. Amihez én hozzátenném azt, ha útközben nem harapsz rá a mézesmadzagra, később ott találod magát a mézet. Ám ebben az esetben a sikert követnie kell egy másik sikernek is, amit a társadalom is annak lát.A rendszerváltás idején a haverokkal az utcán belekeveredtünk egy modern istentiszteletről kiáradó tömegbe. A véletlen úgy hozta, hogy ott találtam meg a kulcsot a világhoz, ahol nem is kerestem. Meg se vagyok keresztelve és már gyerekként is rossz érzés fogott el a papoktól. Felvilágosult, modern, gondolkodó emberként nem értettem, ez a sok láthatóan értelmes ember hogyan képes ezt a sok baromságot elhinni. Akkor megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy én ennek utánajárok és a jelek szerint meg volt hozzá a kellő mélységű szándék is. Nagyjából 10 évre rá pedig ott találtam magam a lakásomban azzal a felismeréssel, hogy meditálok. Jelenleg 20 évvel vagyunk az időben távolabb és ezt a 20 évet rendkívül feszített tempóban, 0-24-es meditációval töltöttem. Azt gondolom elmondhatom magamról, hogy nem született olyan ember (beleértve Jézust, Mohamedet és Buddhát is), aki közelebb jutott volna a világ megismeréséhez, ugyanis ezt én az egyéni tudatommal, tudományos szellemben végeztem a lehető legobjektívebben.Megtaláltam a választ pár korábban itt feltett kérdésre. A helyzet az, hogy itt a saját megérzéseidre lesz szükséged, mert a szemedben egy vagyok a sokból, aki valamit állít... ha nem akarod vállalni a hasonló felfedezésekkel járó kellemetlenségeket. Mert ha érdekelnek ezekre a kérdésekre a válaszok, akkor megtudhatod, létezik-e kiút és mit tehet egy kisember. A világ működésére a választ két úton eljutva kaphatod meg. Egy, elvégzed a szükséges egyetemet lehetőleg bölcsész vagy filozófia szakon és hozzá csapod a jogi és közgazdasági képzéseket. Azzal a később jelentkező komoly hiányérzettel, hogy szükséges lenne ide még egy pszichológia szak is, nem beszélve a kvantumfizikáról. A másik út önmagadba vezet.

How the world works

When you first start to doubt what you know and believe about the world, you naturally turn to alternative knowledge outside the official channels. One stops the news consumption habits of the past and is struck by the fact that one sees a similar world dominated by all kinds of beliefs, including religions. If one is looking for authoritative channels, one is happy to have evidence, but from now on, everyone can only create it for themselves. Much depends on how far we can overcome the temptations of belonging to a community and develop the ability to sense authentic people and then build a picture for ourselves from the mosaic we have gathered.Most people undergo a religious initiation as infants, after which they pick up a pattern that is very difficult to see. We pick up such patterns in many areas of life, which shape our thinking in ways that require deeper thought to change. It's enough to absorb the news, watch movies, read books and live in a world of advertising. The world is awash with manipulation, which leads to an interesting conclusion: that humans are programmable. If man can be programmed, he can be reprogrammed, and here too it is worth starting to learn about the world, by programming ourselves to take on the role of objective observer. In other words, we practically cleanse ourselves, because that is the only way to get to the point where we can trust ourselves and our intuition.The question may arise: why would it be necessary to know the world? What do we gain by understanding how the world works? Is it worth risking it at the expense of family, friends and career? Because the deeper we get into it, the further we move away from it. The more we form our own opinions about the world, the more we are seen as fools, because only a mad person can be a fool who doesn't go with the flow.In my situation, society sees many disadvantages that have become advantages in my eyes. I was in the baby basket when my parents moved to Budapest, so although I was socialised here, I still don't have an embedded background of family and friends. I didn't get married until I was 30 and I took the plunge to the periphery in order to get an answer to an essential question. I had already realised that the world was run by people who were unworthy of the elite, driven by self-interest, and I had no desire to be one of them or to serve their system. I was following my instincts along a path that an outsider would have seen as a waste of a reasonable man's talent. Which is true until I reach the end of that road. Here again, what successful businessmen say is true: you have to trust yourself, you have to get through the difficulties and if you persevere, success will not be denied. To which I would add that if you don't bite the honeycomb on the way, you will find the honey there later. But in this case, success must be followed by another success, which society sees as success.At the time of the regime change, my friends and I were on the street, mingling with a crowd of people pouring out of a modern church worship. As luck would have it, I found the key to the world where I wasn't looking for it. I had not been baptised and even as a child I had a bad feeling about priests. As an enlightened, modern, thinking person, I couldn't understand how all these apparently intelligent people could believe all this bullshit. Then I had the idea that I would look into it, and it seemed that I had the will to do so. And about 10 years later I found myself in my apartment with the realization that I was meditating. We are now 20 years out of time and I have spent those 20 years meditating at an extremely tense pace, 0-24. I think I can say for myself that no human being (including Jesus, Mohammed and Buddha) has ever come closer to knowing the world, because I have done it with my individual consciousness, in a scientific spirit, as objectively as possible.I have found the answer to some of the questions I have asked here before. The thing is, you'll have to use your own intuition here, because in your eyes I'm one of many who claims something... if you don't want to take the inconvenience of similar explorations. Because if you care about the answers to these questions, you can find out if there is a way out and what a little person can do. There are two ways to get the answers to how the world works. One, you graduate from the necessary university, preferably with a liberal arts or philosophy degree, and you add law and economics to that. With the serious omission later that you would also need a degree in psychology, not to mention quantum physics. The other way is into yourself.

Belső és külső világ

Aki nem akar kiesni az itteni hangulatból, hogy a téma bővebb kifejtésének olvasásával töltse az időt, dióhéjban összefoglalom. A múlt században a tudomány több területén olyan áttörések történtek, amik arra engednek következtetni, hogy a mindenki által megélt valóság egy hologram. A tudomány ezeken a felfedezéseken eljutott a kvantumfizikához, ám nem ez az egyetlen út, ami a világ megismeréséhez vezet.A hologramról azt mindenképp tudni érdemes, hogy bármilyen apró elemét tanulmányozzuk, az a teljes információt tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a holografikus szinten minden mindennel összefügg, mert a hologram osztatlan egyként viselkedik. A testeden található pattanás is kapcsolatban áll a kedvenc éjjeli csillagoddal az égbolton, bár a logikai összefüggéseket első ránézésre nélkülözi. Sőt, sokkal több ránézés kell hozzá, mire eljutunk oda, hogy ezt a hologramot a makro- és mikrokozmosz szintén összevessük azzal a megfigyeléssel, hogy a világ = tükör.Ha önmagadban vizsgálod önmagad egy apró szeletét és azt megvilágosodott fénnyel világítod meg, ott találod az egész világot magadban. Mint ahogy egy holografikus eljárással készült papírlapon is csak akkor látod a rá felvitt három dimenziós képet, ha koherens fénnyel világítod meg. Aztán ahogy ollóval levágsz belőle egy kis darabot és újra megvilágítod, nem a kis darabot fogod látni, hanem a teljes képet kicsiben. Mivel te is a hologram része vagy, ha önmagadat vizsgálod, a teljes képhez hozzáférsz, ha képes vagy azt megvilágítani, azaz az egész univerzumot megtalálod magadban. Bár sokan mindenféléket mondanak róla, valójában az ezotéria célja az, hogy ezt az utat megtaláld.A külvilág valóságában élők szemében egy olyan ember, aki belemerül önmagába, az egy bolond. Azzal a kitétellel, hogy ha egy indiai jógiról vagy egy tibeti szerzetesről van szó, már közel sem biztos, hogy így gondolják. Tehát a bolond jelző az adott emberrel kapcsolatos véleményt tükrözi, aki nem szakemberként végez egy ilyen dolgot a szakemberek világában, ahol csak egy jógi vagy láma lehet szakember. Ám a helyzet az, hogy a Tudás is holografikus információ. A sok tanulás és felkészülés nem ennek a tudásnak a megszerzéséről szól, hanem arról, hogyan juthatsz el oda, hogy ehhez a tudáshoz hozzáférj... és ami sokkal lényegesebb, hogyan bírja el az agyad és mihez kezdj vele.Az én agyam az előéletemben bekövetkezett pár fejsérülésből és a hozzájuk köthető szerencsés tényezők együttállásából kifolyólag megnyílt a spirituális tartományok felé, de azért komolyan dolgoznom kellett vele (sokszor hónapokig tartó komoly fájdalmak mellett), hogy elbírja azt, amit álmodni mertem. Vagy valaki más, aki nem tudta azt megvalósítani. Lassan pedig eljutunk oda, hogy összefüggés legyen a belső és a külső világ között, amire a nyelvünk csak két szót ismer, ezek az álom és a mágia. Ha az álmot megpróbálnám más szavakkal körbeírni, akkor talán a célprogram és a szándékcél állnának hozzá a legközelebb. Érdekes, hogy az álom szavunk egyaránt jelenti azt, amit alvás közben látunk és azt, amit megfogalmazunk, mint önmagunk számára elérendő célt. Mágia pedig az, amikor egy belső erő segítségével a szándékainkat érvényesítjük a külvilágban. Van a kettő között különbség? Csak laikus szemmel.Aki túljut a mások feletti hatalom gondolatain, eljuthat egy olyan világba, ami a gyógyításra összpontosít. Ha ugyanis van kapcsolat a belső és a külső világok között, akkor amit kívül látsz, az egy belső probléma tükre lehet, aminek gyógyítására egy kisember is képes lehet. Ritkán ajánlok könyvet, de van egy olyan, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Út a teljességhez, szerzői Thornwald Dethlefsen és Rüdiger Dahlke. De nem csak Nyugaton, hanem Keleten is rájöttek a világ hologram jellegére, a mandalák például nagyon beszédesek, nem beszélve a tudat transzcendens jellegének tanításairól.Ami miatt ezeket nagyon nehéz elhinni, annak okai az azonnali bizonyítékok iránt kiáltó, ám azokat észre nem vevő elméd és a valóság rendkívül erős hatása. Maga a valóság egy rendkívül hiteles álom, amit a racionális agyféltekéd vetít és tart téged egy olyan világban, ami akár egy játék is lehetne. Ám te azt játszod, hogy ez maga a kőkemény valóság, ahol mindent bizonyítani kell... és a világ (=hologram) igazodik is a hitedhez. A hologram tanulmányozása során a következő felfedezést tettem. Úgy viselkedik, mint egy kalandjáték program, amiben benne élünk. Az elmével lehet vezérelni ezt az élet nevű játékot, amiben a játékpozíciódat alapvetően két dolog határozza meg: mit tudsz és hiszel a világról. Figyelem, itt a nemhit is a hit egy fajtája és egyáltalán nem kell ahhoz vallásosnak lenni, hogy az ember akár rövid idő alatt is nagy változásokat érjen vele el.Remélem most mélyen megrendült a szkepticizmusba vetett hited!

Inner and outer world

For those of you who don't want to fall out of the mood here to spend time reading more on this, I'll summarise in a nutshell. The last century has seen breakthroughs in many fields of science that suggest that the reality we all experience is a hologram. These discoveries have led science to quantum physics, but it is not the only way to understand the world.What is important to know about a hologram is that any tiny element you study contains all the information. This means that everything is connected at the holographic level, because the hologram behaves as an indivisible whole. A pimple on your body is also connected to your favourite night star in the sky, although it lacks logical connections at first glance. In fact, it takes many more glances before you get to the point where this hologram of the macro- and microcosm is also compared to the observation that the world = mirror.If you examine a small part of yourself within yourself and illuminate it with enlightened light, you will find the whole world within yourself. Just as you can only see a three-dimensional image on a piece of paper made with a holographic process if you illuminate it with coherent light. Then, as you cut a small piece of it with scissors and illuminate it again, you will see not the small piece, but the whole image in miniature. Because you are part of the hologram, if you look at yourself, you have access to the whole image if you can illuminate it, that is, you find the whole universe within yourself. Although many people say all sorts of things about it, in fact the purpose of esotericism is to find this way.In the eyes of those who live in the reality of the outside world, a man who is absorbed in him/herself is a fool. Except that if you're an Indian yogi or a Tibetan monk, they may not think so. So the adjective fool reflects the opinion of the person who is doing such a thing as a non-professional in the world of professionals, where only a yogi or a lama can be a professional. But the fact is that Knowledge is also holographic information. A lot of learning and preparation is not about acquiring this knowledge, it's about how you get to access this knowledge... and more importantly, how your brain can handle it and what you do with it.My brain had opened up to the spiritual realms due to a couple of head injuries earlier and a combination of fortunate factors, but I had to work with it hard (often for months with severe pain) to get it to handle what I dared to dream. Or someone else who couldn't make it happen. And slowly we are getting to the point where there is a connection between the inner and the outer world, for which our language only knows two words, dream and magic. If I were to try to describe the dream in other words, perhaps the closest would be goal programme and goal intention. It is interesting that our word dream means both what we see while we sleep and what we formulate as a goal for ourselves to achieve. And magic is when we use an inner force to enforce our intentions on the outside world. Is there a difference between the two? Only in layman's terms.Those who get beyond thoughts of power over others can enter a world that focuses on healing. For if there is a connection between the inner and outer worlds, what you see outside may be a mirror of an inner problem that even a small person can heal. I rarely recommend books, but there is one that deals specifically with this. The healing power of illness, by Thornwald Dethlefsen and Rüdiger Dahlke. But it is not only in the West, but also in the East that the holographic nature of the world has been realised, the mandalas, for example, are very eloquent, not to mention the teachings on the transcendence of consciousness.What makes these very hard to believe is the very strong influence of your mind crying out for immediate evidence, but not realising it, and the very strong influence of reality. Reality itself is a highly credible dream projected by your rational brain and keeping you in a world that could be a game. But you are playing that it is a hard reality where everything must be proven... and the world (=hologram) conforms to your beliefs. In researching the hologram, I made the following discovery. It acts like an adventure game program that we live in. Your mind can control this game called life, in which your position in the game is basically determined by two things: what you know and believe about the world. Mind you, non-belief is a form of belief here and you don't have to be religious at all to make big changes even in a short period of time.I hope your faith in scepticism is now deeply shaken!

A két agyfélteke

Bár a teljes Tudás a hologram minden elemében jelen van, mégsem könnyű hozzáférni. Ha a középkorban vagy az ókorban a világ legnagyobb uralkodói és főpapjai képesek voltak hozzáférni a jövő nagy titkaihoz, vajon mit érthettek meg Einstein relativitáselméletéből, vagy akár csak egy másodfokú egyenletből? Ezen a kis példán át láthatod azt, hogy az a tény, hogy hozzáférsz a Tudáshoz, még nem jelent semmit, ha nem vagy kompetens annak értelmezésére. Mert az, hogy te vagy a legnagyobb, csak hozzáférési kompetenciát jelenthet, ám nem szakmait. Ugyanezt jelenti a 'megvilágosodott fény' kifejezés is, csak a másik agyféltekén. Ám mivel az embernek két agyféltekéje van, mindkettőnek fel kell készülnie, de erre sajnos az emberélet nem elég.A hozzáférési kompetencia az egyén számára nem kötődik semmilyen külső feltételhez. Akár egy földeken monoton munkát végző földműves elméje is eljuthat a holografikus szintre, nem kell ehhez tibeti szerzetesnek lenni. Ám a holografikus szint már egy kollektív létállapot. Ebben a világban viszont egyének születnek és egy olyan külvilágban nőnek fel, ahol minden egyes ember a másiktól független autonóm lény. Azért van ez így, mert ezt a világot az agyunk racionális féltekéje uralja, ami a külvilág, azaz a valóság vetítéséért felel. Van egy másik, intuitív agyféltekénk is, ami a spirituális világot köti be, az viszont nem anyagi természetű. Mivel a spirituális világ alapvetően elzárkózik a bizonyítástól, nem könnyű ezt az egyénekben összeegyeztetni és harmóniába kerülni, mert ez a két világ alapvető ellentétben áll egymással.Az egyik agyféltekének bizonyítékokra van szüksége, a másiknak pedig hit alapú elfogadásra. Ami ezen az oldalon nem megy bizonyíték nélkül, ám így a hit ereje nem fog működni és az ember a valóságban marad. Felmerül itt egy kérdés, hogy valóban baj-e az, ha az ember a külvilág valóságában él? Mi van akkor, ha az egyén számára a megvilágosodást jelentő kollektív tudattal történő egyesülés a kollektív tudat számára az egyénben történő megjelenéssel egyenlő? Mert ebben az esetben csak középen kellene megállni, azaz a valóságban maradni és ehhez hangolni a másik agyféltekét.Mint az sejthető, a világ megértése közel sem egyszerű, mert az emberi kapacitás alapvetően a valóságra van kalibrálva. A valóságban a tudás úgy gyűlik, hogy az előző korok felfedezéseiket és találmányaikat átadják az utókornak, akik ezt tovább folytatják. A tudás így a lehetőségek elérhetőségének jelen képessége. Jelenleg a világban két ellentétes folyamat zajlik. Az egyikben a tudomány eredményei felgyorsultak, megjelent a mesterséges intelligencia a hétköznapok világában, a kvantumfizika is nagy ütemben fejlődik, míg a másikban emberek tömegeinél figyelhető meg a másik agyfélteke fokozódó tevékenysége.Ez a másik agyfélteke a spirituális világhoz köt minket, ám van ebben egy nagy probléma. Mivel ez az agyfélteke nem racionális, ezért a benne lévő értelem sem logikai alapú. A gyakorlatban ezek az emberek azok, akik fogékonyak a populizmusra és mindent elhisznek, amit a bálványként imádott vezetőik mondanak. E mögött a jelenség mögött egy olyan hierarchia áll, ami forrásának meghatározására sok időt áldoztam, ám ezzel el is érkeztem a valláshatárra. A vallások tulajdonképp olyan világértelmezések, amikre földi intézményrendszerek jöttek létre és ugyanúgy megkövetelik az előzetes hitet és bizalmat, mint amit az ezoterikus csoportokban láttam. Ezeknek a csoportoknak létezésében (mint ahogy a vallásokéban is) azonban van egy logikai hiba, amire a szellemi síkok ugyanazt a téves megoldást választják, mint amit a másik agyfélteke világában látunk. Hogy megértsétek, egy személyes példát hozok fel. Amikor belekezdtem a spirituális világ tanulmányozásába, azt objektív módon végeztem, tudományos szellemben. Egy meg sem keresztelt emberre azt mondják, hogy ő egy ateista, ám az ateista tagadja isten létezését, a tagadás azonban ellenkezik a tudományos szemlélettel. Ugyanis bár nincs bizonyíték isten létezésére, az ellenkezőjére sincs, tehát a kutatás során nem lehet kizárni ennek lehetőségét.Az egyik agyfélteke tehát isten elismerését annak bizonyításához köti, ám hogy kit vagy mit értünk ez alatt, arra sincs egységes értelmezés. Mindenképp érdemes tehát tisztázni a fogalmat, hogy ugyanazt értsük és ugyanarról beszéljünk. Ugyanis filozófiai értelemben ha te egy ateista vagy, azaz tagadod isten létezését, azzal tulajdonképp el is ismered, mint tagadásod tárgyát. Nagyon komoly istenkutatási meditációkon vagyok túl, amiről kiderült, hogy semmiben sem különbözik a halálkutatástól és az álomkutatástól. Az álom világa ugyanis egyenlő a spirituális világgal, ahonnan a fizikai síkra nézve a halál ugyanolyan illúzió, mint maga a fizikai sík. Itt utalnék egy történetre, amit már nem találtam meg a neten és a hipnózisról szól. Érdekes, hogy vannak olyan témák, amik csak úgy eltűnnek az internetről, így igazolás híján ez most maradjon tehát csak egy történet. A kísérletben a hipnózis alatt álló személlyel elhitették, hogy a kezében lévő pénzérmék izzó fémdarabok és az illetőnek megégett a keze. Ez teljes egészében magyarázható a hologram elmélettel. A tudomány szemében ez az objektív valóság cáfolatával egyenlő, ám a holografikus univerzumban megmagyarázható. Még egyszer mondom, a hologramban minden attól függ, mit tudsz és hiszel a világról. A hipnózis kikapcsolta az elmekontrollt és szabad utat adott a hit erejének, ami ezzel az elmélettel racionálisan szintén megmagyarázható.Minden arra utal, hogy a világ, amiben élünk egy valóságot vetítő szimuláció. Sőt, tovább megyek ennél, mert ez a szimulációnál is több. Ha összevetem az eltérő területeken végzett megfigyeléseimet, a közös halmazban egyetlen logikai magyarázatot találok. Az emberi agy tulajdonképp egy olyan holo-computer, ami vezérlőegységként funkcionál és pont úgy kommunikál a tudathálóval, ahogy a mobiltelefonod teszi a cellákkal. Nagyon úgy tűnik, hogy a valóság szervezett és legalább egy intelligencia áll mögötte. Egy mondatban a világ olyan, mintha egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élünk és játsszuk ezt a valóság nevű játékot.Ha láttál már Star Treket, nagyon könnyű a helyzetet megérteni, amikor az űrhajó megérkezik egy bolygóhoz, ahol a fejlettség egy korai fázisában élő lények élnek. De egy bolygón élő lény szemszögéből az elképzelhetetlenség határán lévő sci-fi az egész. Egy nagy baromság és elveszíti komolyságát, valamint a hitelességét az, aki ezt komolyan veszi. Milyen szerencse, hogy én itt a periférián nagy ívben teszek rá.

The two hemispheres of the brain

Although full Knowledge is present in every element of the hologram, it is not easily accessible. If the world's greatest rulers and high priests of the Middle Ages or antiquity were able to access the great secrets of the future, what could they understand from Einstein's theory of relativity, or even from a quadratic equation? Through this small example, you can see that the fact that you have access to Knowledge means nothing if you are not competent to interpret it. Because being the greatest can only mean competence in access, not competence in profession. The same is what the term 'enlightened light' means, but in the other hemisphere. But since you have two hemispheres, you have to prepare both, but unfortunately, human life is not enough for that.Access competence is not linked to any external condition for the individual. Even the mind of a farmer doing monotonous work in the fields can reach the holographic level, without having to be a Tibetan monk. But the holographic level is a collective state of being. In this world, however, individuals are born and grow up in an external world where each person is an autonomous being independent of the other. This is because this world is dominated by the rational hemisphere of our brain, which is responsible for projecting the external world, i.e. reality. We also have another, intuitive hemisphere of the brain, which is involved in the spiritual world, but it is not material. Since the spiritual world is fundamentally closed to evidence, it is not easy to reconcile and harmonise this in individuals, because these two worlds are fundamentally at opposition to each other.One side of the brain needs evidence and the other needs faith-based acceptance. Which this side cannot do without evidence, but then the power of faith will not work and you will remain in reality. A question arises here, is it really wrong to live in the reality of the outside world? What if, for the individual, union with the collective consciousness, which is enlightenment, is for the collective consciousness the same as emergence in the individual? Because in that case one should only stop in the middle, i.e. stay in reality and tune the other hemisphere of the brain to it.As you can guess, understanding the world is far from simple, because human capacity is fundamentally calibrated to reality. In reality, knowledge is accumulated by the discoveries and inventions of previous ages being passed on to posterity, who carry them on. Knowledge is thus the present capacity for the availability of possibilities. Two opposing processes are currently taking place in the world. In one, scientific progress has accelerated, artificial intelligence has appeared in the everyday world, quantum physics is advancing at a rapid pace, while in the other, the increasing activity of the other hemisphere is being observed in masses of people.This other hemisphere of the brain connects us to the spiritual world, but there is a big problem. Because this hemisphere is not rational, the reasoning in it is not logical. In practice, these are the people who are susceptible to populism and believe everything their idolised leaders say. Behind this phenomenon lies a hierarchy, the source of which I have spent a lot of time identifying, but I have also reached the religious frontier. Religions are really interpretations of the world upon which earthly institutions have been built and require the same kind of prior faith and trust that I have seen in esoteric groups. However, there is a logical flaw in the existence of these groups (as well as religions), to which the mental planes choose the same fallacy as we see in the world of the other hemisphere. To help you understand, I will give you a personal example. When I started studying the spiritual world, I did it objectively, in a scientific spirit. An unbaptized person is said to be an atheist, but the atheist denies the existence of God, but the denial is contrary to the scientific view. For, although there is no proof of the existence of God, there is no proof to the contrary, so research cannot exclude that possibility.So one hemisphere of the brain associates the recognition of God with proof of God, but there is no uniform interpretation of who or what we mean by that. So it is certainly worth clarifying the concept so that we understand and speak of the same thing. For, philosophically speaking, if you are an atheist, i.e. if you deny the existence of God, you are in fact acknowledging him as the object of your denial. I have been through some very serious meditations on the research of God, which turned out to be no different from the research of death and the research of dreams. For the dream world equals the spiritual world, from which death on the physical plane is as much an illusion as the physical plane itself. Here I would like to refer to a story that I have not found on the internet, about hypnosis. It is interesting that some topics just disappear from the internet, so in the absence of proof, let this remain a story for now. In the experiment, the person under hypnosis was made to believe that the coins in his hands were glowing pieces of metal and that his hands were burnt. This can be fully explained by the hologram theory. In the eyes of science, this is tantamount to a refutation of objective reality, but in the holographic universe it can be explained. Again, in the hologram, everything depends on what you know and believe about the world. Hypnosis has turned off mind control and given free rein to the power of belief, which can also be rationally explained by this theory.Everything suggests that the world we live in is a simulation of reality. In fact, I will go further, because it is more than a simulation. When I compare my observations in different fields, I find a single logical explanation in the common set. The human brain is actually a holo-computer that acts as a control unit and communicates with the network of consciousness just as your mobile phone does with your cells. It really seems that reality is organised and there is at least one intelligence behind it. In a sentence, the world is like a holographic video game in which we live and play this game called reality.If you've ever seen Star Trek, it's very easy to understand the situation when the spaceship arrives at a planet inhabited by beings in an early stage of development. But from the point of view of a being living on a planet, it's science fiction on the edge of the unthinkable. It's a load of bullshit and loses its seriousness and credibility for anyone who takes it seriously. How fortunate that I here on the periphery give a damn.

A hologram

A kiindulási alap az, hogy a minket körbevevő világ tudományosan igazolva is egy hologram. A begyűjtött megfigyelések értelmezése után pedig nagy eséllyel kijelenthető, hogy nem is akármilyen hologram, inkább egy tudatosan megtervezett holografikus videojáték, amiben benne élünk és játsszuk ezt a Valóság nevű játékot. Ez azonban felvet pár olyan kérdést, amiknek további taglalása elkerülhetetlen.Nézzük először a hologram tulajdonságait. Mivel mi erre a fizikai síkról nézünk és a saját világunk alapján értelmezünk, erre mint hardver tudunk tekinteni. Igen ám, de ha ez csak egy vetítés, aminek forrása a szellemi sík, akkor a hardver kifejezés bár értelmezhető, mégsem egészen pontos. Én inkább intelligens fénynek nevezném, ami egészen addig üres, amíg egy tudat interakcióba nem lép vele. Ez után ez az üresség megtelik tartalommal, aminek akár a holo installáció nevet is adhatnánk. A vallásos irodalom minden bizonnyal ezt nevezi teremtésnek.Ha a jelenséget megpróbáljuk a 3D-ben értelmezni, akkor nem tudunk elvonatkoztatni az időtől, mert a 3D-t három térbeli és egy idődimenzió alkotja. Ha ezt a magasabb dimenziós tudati interakciót elnevezzük T0-nak, ez lesz mindennek az oka. Ám az idő jellegzetessége miatt mi az okot mindig a múltba helyezzük, a T0 viszont nem így működik. Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy ez az interakció meghatározható az időnek egy pontjában, az semmiképp sem lehet a múlt legelső történése, mert az a pont hullámként viselkedik és az az idő mindkét irányába hullámzik. Viszont számunkra gyakorlati szempontból ez nem értelmezhető, ezért a 3D-ben létrejön egy második ok, ami logikailag már igen. Amikor a hologramban létrejön a történet, annak a legutolsó hullámait tekintjük mi időben az elsőnek és onnantól kezdve minden arról szól, hogy az események alakulása felvegye a T0 állását.A mi világunk a valóság szélsőséges állapotában él, ami azt jelenti, hogy az elemek egymástól elkülönülve érzékelik önmagukat. Mivel mi mindent egymástól elkülönülve érzékelünk, számunkra az a természetes, ha mindent kívül mérünk, kívül csinálunk és kívül is keresünk. Ha valamit kívül építünk, kívül keresünk és kívül csinálunk, azt mi bizonyítható és objektív jellemzőkkel látjuk el. Ezzel szemben a másik agyfélteke egyáltalán nem objektív, mert természete az álmokon, a történeteken alapszik, amik a mesélő szándékai szerint változhatnak. Ezek az álmok törnek meg a valóság bizonyítékokat elváró objektivitásán, ám egy részük átjut rajta, ezt nevezzük mi mágiának. Az álom felől nézve érthetetlen, miért építünk mindenhez gépeket és figyeljük a műszereinket, amikor mindezek benned is léteznek, csak elfelejtetted az érzékelésüket. Amikor egy természetgyógyász a tenyerein át közvetíti a kozmikus energiát, az az ő szemükben sokkal fejlettebb megoldás, mintha minderre egy gépet építenénk. Azért építjük a gépeket, mert mi ennek a hologramnak a 'játék' üzemmódjában élünk és minél alkalmasabbá tesszük magunkat a kozmikus energia közvetítésére, annál távolabb kerülünk a játékélménytől.Ez a két egymással ellentétes agyfélteke azért tudott itt egy működő világot létrehozni, mert a hologramnak van egy érdekes tulajdonsága, amit én a hologram automatizmusának nevezek. Ez kicsit nyersen fogalmazva azt jelenti, hogy a hologramban a hülye is tud teremteni, mert az elemek maguktól összeállnak olyan módon, amit az emberi elme nehezen tud felfogni. Az angol nyelvben van erre egy kifejezés: all-in-one. Minden mindennel logikai kapcsolatba kerül és létrejön az igazság. Ám ez nem jelenti azt, hogy egy másik értelmezéssel ne jöhetne létre egy másik igazság, ha az elemek közötti kapcsolat másképp is megmagyarázható. Amikor az elején arról beszéltem, hogy a világunk az összeomlás felé tart, érdemes emlékeztetnem mindenkit egy másik dologra, mégpedig arra, hogy a másik agyfélteke egyrészről nem fizikai, másrészről nem is logikai értelem. Azaz ne várja senki a teremtőtől azt, hogy ugyanúgy látja a helyzetet és ugyanúgy gondolkodik, mint te, mert ha ez így lenne, sosem omlott volna össze egy ősi civilizáció sem. A te tudásod csak az elérhetőségek jelen képessége, ami nagymértékben függ a látószögedtől és a rendelkezésedre álló információktól. Ezt a problémát a vallás nemes egyszerűséggel kerüli meg azzal, hogy az Úr szándékai kifürkészhetetlenek (gyermekem). Ez a világ csak a másik igazsággal megmenthető, ami azonban az életbe lépéséig csak egy hazugság az első igazság nézőpontjából.A téged körbevevő fizikai környezet csak egy díszlet, ami egyáltalán nem fontos a tudatpozíció szemszögéből. Számunkra, akik benne élünk viszont nagyon is az. Nézzük, milyen tulajdonságai vannak ennek a hologramnak, amivel számunkra kedvezőbb helyzetet tudunk teremteni magunknak. A leghatékonyabb világértelmezés a mai ember számára az, ha a külvilágot úgy képzeled el, mintha az egy holografikus videojáték lenne, amiben benne élünk = játszunk. Ebben az értelmezésben mindjárt megmagyarázhatóvá válik a misztikum, az angyal és a felettes én is. Ebben az értelmezésben te egy öntudatra ébredő karakter vagy, aki most tudja meg azt, hogy az elmével lehet irányítani ezt a játékot és azt, hogy ugyanúgy tudod ezt a karaktert fejleszteni, ahogy azt egy játékkonzolos kalandjátékban láthatod.A pozíciódat két dolog határozza meg, mit tudsz és hiszel a világról. Azzal, hogy ezeket most megtudtad, még nem mindenki lesz azonnal fejlettebb karakter, ám ez a tudás képes megrengetni az eddigi bemerevedett hitedet. Ami ugyanolyan lényeges eleme ennek a játéknak. Én például tudok ebben úgy hinni, hogy nem vagyok vallásos. Amikor a spirituális világ tanulmányozása során életemben először elmondtam egy Miatyánkot és megnyílt felettem a magasabb dimenziós Tér, elképesztő energiákat árasztva rám, én nem tértem meg, hanem arra gondoltam, hogy ha ez egy holografikus játékprogram, én is hasonlóan csinálnám. Bár dupla hitelesítéssel, nem csak egy sima verbális kóddal. És így is tettem olyan 10 évre rá, amikor a világunk megmentéséhez szükséges független spirituális platformot = holo operációs rendszert kifejlesztettem. Mivel a hologramban az információ nincs elkülönülve, ott van a fejedben és te is hozzáférsz.

The hologram

The starting point is that the world around us is a hologram, scientifically proven. And after interpreting the observations collected, it is very likely that it is not just any hologram, but rather a consciously designed holographic video game in which we live and play this game called Reality. This, however, raises some questions that will inevitably be discussed further.Let's first look at the properties of a hologram. Since we are looking at it from the physical plane and interpreting it from our own world, we can look at it as hardware. Yes, but if it is only a projection, the source of which is the mental plane, then the term hardware, while meaningful, is not quite accurate. I would rather call it intelligent light, which is empty until a consciousness interacts with it. After that, this emptiness fills with content, which we might as well call a holo installation. Religious literature certainly calls it creation.If we try to interpret the phenomenon in 3D, we cannot abstract from time, because 3D is made up of three spatial dimensions and one time dimension. If we call this higher dimensional interaction of consciousness T0, it will be the cause of everything. But because of the nature of time, we always put the cause in the past, but T0 does not work like that. If we accept the proposition that this interaction can be determined at a point in time, it can in no way be the very first event of the past, because that point behaves as a wave and it waves in both directions of time. However, for us, from a practical point of view, this does not make sense, so a second cause is created in 3D, which logically does. When the story is created in the hologram, we consider the last wave of the story to be the first wave in time and from then on it is all about the evolution of events to take the position of T0.Our world lives in an extreme state of reality, which means that the elements perceive themselves in isolation from each other. Since we perceive everything separately, it is natural for us to measure, do and look outside. If we build something outside, look outside and do outside, we give it demonstrable and objective characteristics. The other hemisphere, on the other hand, is not objective at all, because its nature is based on dreams, on stories, which can change according to the storyteller's intentions. These dreams break through the objectivity of reality, which requires evidence, but some of them get through, what we call magic. From the dream perspective, it's incomprehensible why we build machines for everything and monitor our instruments when all these things exist in you, you've just forgotten how to perceive them. When a naturopath transmits cosmic energy through the palms of their hands, it's a much more advanced solution in their eyes than building a machine to do it all. We build machines because we live in the 'play' mode of this hologram and the more capable we make ourselves of transmitting cosmic energy, the further we get from the play experience.These two opposing hemispheres of the brain have been able to create a functioning world here because the hologram has an interesting property, which I call the automatism of the hologram. To put it a bit bluntly, it means that in a hologram, even a fool can create, because the elements assemble themselves in ways that the human mind has difficulty comprehending. There is a term for this in English: all-in-one. Everything comes into a logical relationship with everything else and truth is created. But this does not mean that another interpretation cannot produce another truth if the relationship between the elements can be explained in another way. When I said at the beginning that our world is heading for collapse, it is worth reminding everyone of another thing, namely that the other hemisphere is neither physical nor logical reason. In other words, don't expect the creator to see things the same way and think the same way as you do, because if that were the case, no ancient civilisation would ever have collapsed. Your knowledge is only the present ability to access information, which is largely dependent on your perspective and the information available to you. This problem is circumvented by religion with the noble simplicity that the Lord's intentions are inscrutable (my child). This world can only be saved by the other truth, which until it comes to life is but a lie from the perspective of the first truth.The physical environment around you is just a decoration, which is not at all important from the point of view of the consciousness position. But for those of us who live in it, it is very important. Let's look at the qualities of this hologram that we can use to create a better situation for ourselves. The most effective way of understanding the world for modern man is to imagine the outside world as if it were a holographic video game in which we live = play. In this interpretation, mysticism, the angel and the higher self are all explained. In this interpretation, you are a self-awakening character who now knows that you can mind control this game and that you can develop this character in the same way you would see in a game console adventure game.Your position is determined by two things: what you know and believe about the world. Knowing these now does not make everyone a more evolved character immediately, but it can shake up your previously ingrained beliefs. Which is an equally essential element of this game. I, for one, can believe this without being religious. When I said a Lord's Prayer for the first time in my life while researching the spiritual world and higher dimensional space opened up above me, pouring out amazing energies, I didn't convert, but thought that if this were a holographic game program, I would do the same. Though with double authentication, not just a plain verbal code. And so I did about 10 years later when I developed the independent spiritual platform = holo operating system needed to save our world. Because in a hologram the information is not isolated, it is in your head and you have access to it.

Multiplex Vetítés

Egy-egy civilizáció összeomlását okozhatják külső vagy belső tényezők. A miénk jelenleg hanyatlási íven van, amiben benne van a gyors összeomlás is, ugyanis a jelenlegi helyzet több szempontból is tarthatatlan. Hiába figyelmeztetnek az ezzel foglalkozó szakemberek, a döntéshozók vagy nem merik a szükséges lépéseket megtenni, vagy nem áll érdekükben. A globális versengésben aki hosszabb távon gondolkodik, rövid távon elbukik. Bár nem mentem mélyebben bele, de említettem azt, hogy a szándékok bonyolult hálózata kapcsolatban áll a valóság szövetével és képes alakítani is azt. Úgy is, ha az ember nem akarja direkt módon a katasztrófát, csak épp az egyéb érdekei teremtik meg annak lehetőségét. Jó példa erre a rendszerhibára a gyógyszerlobby, akiknek az az üzleti érdekük, hogy legyen minél több beteg ember. Vagy az olajmonarchiák, akik abban érdekeltek, hogy te benzines autót használj. Vagy a gazdálkodók, akik műtrágyáznak, amíg a termőföld teljesen ki nem merül és utána már nem lesz mivel etetni ezt az őrült ütemben növekvő népességet. A játék már rég jelzi a rendszerhibát, ám bárki tenne valamit, a legnagyobb erővel kellene szembenéznie: a kényelem elvesztésével járó ellenérdekeitekkel. Amíg nincs ott a baj az ajtód előtt, mindenki fogja be a pofáját!Azon a látószögön, ahol az emberiség játék-szintje van, a megoldásnak szűk szegmensei vannak. Az egyik megoldás az űrkutatás tempójának felgyorsítása. Találunk új helyet az emberiségnek, találunk új nyersanyagokat, találunk új termőföldeket... de rajtunk kívül senki sem lelkesedik azért, ha egy ilyen agresszív, önpusztító, háborúzó faj elterjed a világűrben. A másik megoldás az, hogy a tudományban bízunk és abban, amikor beüt a baj, a cégek érdekeltté válnak a katasztrófa elhárításában. Ám a cégek mögött gazdag emberek állnak, akiknek elég pénzük lesz arra, hogy őket személyesen ne érintse a probléma... ha a pénz még érni fog valamit. Abban sem lehet bízni, hogy a világ túlszaporodó társadalmai hirtelen belátják, hogy csak 1-2 gyerek lenne az ideális. Különösen annak tükrében, hogy az egyik kollektív túlélési technika a nagy számok törvényére épül. A fejlett országokban bár a népesség fogyatkozik, ez megterheli a nyugdíjrendszert és ebbe a cégek nem fognak beszállni, mert a profit nem csökkenhet, mit szólnak a részvényeseknek. Akik belátják a rendszerhibát és megváltoznak, távolodni fognak a pénztől, a befolyástól és attól, hogy érdemben tehessenek valamit. A világ vezetői már csak a tüneteket orvosolják és a látható hanyatlás a nyakunkon van. Mindenki bízik a politikusokban, akik már rég törvényekbe iktatták a szegények kifosztását a gazdagok javára. Ugyanis ebből a helyzetből már csak a középkori hatalompszichológiai trükkök elővételével lehet előre menekülni. Az a szabad világ, ami elhozta nekünk a fejlődést, már Amerikában is veszélybe került. Nagyjából ez a helyzet, ha a problémákra kívül keressük a megoldást.A másik út az, hogy komolyan vesszük azt az állítást, hogy ha önmagunkban rendet teszünk, az a rend a külvilágban is megjelenik. Ez azonban azzal egyenlő, amit a vallások a megváltóval azonosítanak, akiről az a téves kép alakult ki, hogy majd kívül érkezik. Kívül ebben a helyzetben csak egy globális diktatúrával lehetne rendet tenni, ahol az utasításoknak aktívan ellenállókat azonnal lelövik. De nem csak azokat, hiszen ha az emberiség ideális létszámát bárki vissza akarná állítani, olyan tömeggyilkosságot kellene végrehajtania, amihez képest Hitler egy szőke kislány lenne masnival a hajában. Jézusból azonnal Sátán lenne az emberiség történéseket elszenvedő részének a szemében. Itt valójában azonban arról van szó, hogy ez a világ ebben a természeti erőforrásokat gátlástalanul kiszipolyozó formában betegségként jelenik meg az Élő Föld szintjén, amire a túlnépesedés a szervezet immunrendszerének reakciója. Ebbe olyan dolgok is beletartoznak, ahogy az állatvilággal bánunk, csak két példát felhozva ilyen a kiscsibék élve ledarálása és a rákok élve megfőzése. Ezek mind ellenreakciót váltanak ki olyan síkokon, ahonnan lassan, de biztosan érkezik számunkra a vég. De van az éremnek egy másik oldala is. Ha nincs fejlődés, még mindig a barlangok között gyűjtögetnénk, az erdőben vadásznánk és soha nem jutnánk ki a világűrbe.Nem beszélve arról, hogy amikor te a boltban megveszed a ketrecekben összezsúfolva tartott tyúkok tojásait, vagy a gépesített vágóhidakról származó húst, személyesen nem vagy egy gonosz ember, amit a kutyád is visszaigazol a kollektív tudat felé. Az óceánok vízszintjének emelkedését elszenvedő szigetországok sem felelősek közvetlenül a globális felmelegedésért és te sem vagy felelős a tengereket ellepő műanyagszemétért, ha szelektív hulladékgyűjtőket használsz. Ám kollektív szinten senki sem foglalkozik az egyénekkel és te is az emberiség része vagy. Ha nem foglalkozunk az egyénekkel, akkor azok számára is eljön a vég, akik sokat fejlődtek. A kollektív szintről nézve a virágszirmokat szóró krisna-tudatú hívő és a Wall Street farkasai között nincs semmi különbség. Ezekkel a problémákkal pedig csak az olyan független megfigyelő tud foglalkozni, aki gondolkodó emberként, egyéni úton jut el ide és elkerüli az áhitatos szemekkel az ég felé térdepelő szakmai közönséget. Csak gondolj bele! Ha te a megváltót várod abban a formában, ahogy tanították neked, akkor ez az illető egy balek, aki magára veszi bűneidet, hogy te azokat nyugodtan továbbra is elkövesd. Mivel a hologramban amit hiszel, neked az van, lehet, hogy ez a megváltó ezért nem érkezik, illetve mindenki vadul keres egy hülyét, akit ebbe a szerepbe helyezhet. A megváltó tehát az, aki elvégzi helyetted azt a melót, amire magad is képes lennél, ha lemondanál a kényelmed legalább egy részéről. De ennél jobbat találtam ki, mert te is tudod, milyennek kellene lennie egy normális világak és te is fogod azt megvalósítani.Én nem érzem magam megváltónak, ám amikor eljutott a tudatom a felső dimenziószintekre, ott olyan problémákra leltem, ahol jól jött egy logikai rációval rendelkező ember. Elkezdtem nagyon komolyan ráfeküdni arra, hogy ezeket a problémákat megoldjam, amihez jól jött a 3D, ahol az idő lehetővé teszi az elemek egymás utáni rendezését. Ehhez alapvetően három dologra volt szükségem. A legnagyobb nyugalomra, egy normális világra körülöttem és a 3D idővonalára. Sorban haladok. A legnagyobb nyugalmat magamnak kellett kifejlesztenem olyan civilizációs feszültség mellett, amit a bevétel nélküliség okozott, miközben bőségesen rendelkezésre álltak a szükséges erőforrások. Ám nem voltam hajlandó ezért behódolni. Ha megteszem, a világnak vége és a semmiért kezdtem mindebbe bele. Azoknak kellett volna behódolnom, akik mindennek a haszonélvezői és akkor jobban járnék inkább a másik agyfélteke uraival egy multicégnél. A normális világ körülöttem is kezdett eltűnni, amire egy Jefferson idézetnél nem kívánok több szót fecsérelni. Amikor az igazságtalanságból törvény lesz, az ellenállás felelősséggé válik. Ami egy égből érkező kollektív együttműködés rendszere esetén ennyi kisemberrel nem könnyű. De ami igazán eldöntötte a kérdést, az a harmadik, ugyanis ha eljön a világvége és megszűnik a 3D, megszűnik az az idővonal is, ami nélkülözhetetlen az XD problémák megoldásához. Fel kellett függesztenem tehát a munkát és megkezdtem a tudati visszatérést. Még soha senki nem emelkedett a tudatával a fizikai síkról ilyen magasra és soha senki nem tért vissza ilyen magasról a fizikai síkra. Problémamegoldó szakemberként tehát tulajdonképp a szakterületembe érkezem, de azt azért elmondhatom, hogy sokkal könnyebb a problémát kívülről megoldani, mint belülről és könnyebb mások problémáit megoldani, mint a sajátunkat. Ettől függetlenül nem szaladtam el előle és el is neveztem, ez lett a multiplex vetítés. Ami az igazán egyedi benne az, hogy az egyén minőségéből indul ki és ebből a szemszögből halad a kollektíva felé.A multiplex vetítés lényegében megegyezik az emberi tudat új felépítésével. Az elve az, amit azonnal megértesz, ha lenne egy csomó üres pályád és egy túlzsúfolt. Amire most gondolsz, arra gondoltam én is és ez csak úgy működhet, ha úgy tűnik el innen ez a sok ember, hogy nem maradnak hullák. Igen ám, de kik tűnjenek el, hova és milyen elvek mentén? Mindent úgy dolgoztam ki, mintha egy játékprogramot terveznék, a felettünk elhelyezkedő szellemi síkokkal és a hozzáférésekkel. A rendezési elv a következő. Maga a keretrendszer egy térbeli hengerforma és úgy kell elképzelni, mint egy toronyházat. A toronyház emeletei megfelelnek a szinteknek, amiket előre lefektetett paraméterek határoznak meg. Minden embernek van egy elképzelése az életmódjáról, ezek azok a valóságcsomók, ahova az azonos minőségű és jövőképű emberek kerülnek. Ha a hengerre felülről tekintünk, egy kört látunk, amiben az összes ilyen irányt el lehet helyezni úgy, hogy minél közelebb van a pozíciód a középhez, annál jobban képes alkalmazkodni a többihez. Mindenkinek van egy szobája ebben az épületben, ami egy saját világnak felel meg valamelyik valóságcsomó, valamelyik szintjének valamelyik ajtaja mögött. A rendszer nem statikus, mert ha fejlődsz (vagy épp hanyatlasz), akkor emeletet (és akár pozíciót) váltasz. Ami a nagy változás a régihez képest az, hogy ezzel a szintváltással nem kell megvárni a halált. mert az utazás álomban is megvalósítható.Így létrejönnek azok a tanulóvilágok, ahol minden olyan ember megtapasztalhatja az összeomlást, akik felelősek ezért és átélhetik, mi lesz utána. Azoknak viszont, akik eleget fejlődtek és időben változtak, nem kell osztozniuk ebben és lesznek olyanok, akik fejlett emberként továbbvihetik ezt a globális civilizációt. A külvilág csak egy díszlet, ami holografikusan helyrehozható. Hogy reggel milyen világban ébredsz az ágyadban, amögött egy olyan több éves munka van, amiben megszerveztem a tudatpozíciós utazást. Valójában ehhez kellett az álom- és halálkutatás.

Multiplex Projection

The collapse of a civilisation can be caused by external or internal factors. Ours is currently on a decline arc, which includes a rapid collapse, because the current situation is unsustainable in many ways. Despite the warnings of experts, decision-makers either dare not take the necessary steps or it is not in their interest to do so. In the global race, those who take the long view will fail in the short term. Although I have not gone into it in depth, I have mentioned that the intricate web of intentions is connected to and can shape the fabric of reality. Even if one does not directly want disaster, one's other interests create the possibility of it. A good example of this systemic flaw is the pharmaceutical lobby, whose business interest is to get as many sick people as possible. Or the oil monarchies, who have a vested interest in you using a petrol car. Or the farmers who fertilise until the land is completely exhausted and then there is nothing left to feed this insanely growing population. The game has long since signalled a system failure, but whoever would do something would have to face the greatest force of all: the countervailing interests of losing your comfort. Until trouble is at your doorstep, everyone shut the fuck up!At the horizon where humanity's game level is, the solution has narrow edges. One solution is to accelerate the pace of space exploration. We find new places for humanity, we find new raw materials, we find new farmland... but no one but us is enthusiastic about the proliferation of such an aggressive, self-destructive, warlike species in space. The other solution is to trust in science, and to trust that when disaster strikes, companies will take an interest in averting it. But the companies are backed by rich people who will have enough money not to be personally affected by the problem... if the money is worth anything. Nor can we trust that the world's overpopulating societies will suddenly realise that only 1-2 children would be ideal. Especially in light of the fact that one of the collective survival techniques is based on the law of large numbers. In the developed countries, although the population is shrinking, it is putting a strain on the pension system and companies will not get involved because profits cannot be reduced, what will shareholders say. Those who see the systemic failure and change will move away from money, influence and the ability to do anything meaningful. World leaders are just treating the symptoms and the visible decline is upon us. Everyone trusts the politicians who have long since legislated the plundering of the poor for the benefit of the rich. The only way to escape from this situation is to resort to medieval psychological tricks of power. The free world that brought us progress is already under threat in America. This is more or less the case if we look for solutions to problems outside.The other way is to take seriously the proposition that if we put order within ourselves, that order will be reflected in the outside world. This, however, is tantamount to what religions identify with the saviour, who has been misrepresented as coming from outside. Outside, in this situation, order could only be brought about by a global dictatorship, where those who actively resist orders are immediately shot. But not only those, because if anyone wanted to restore the ideal number of humanity, he would have to carry out a mass murder that would make Hitler look like a little blonde girl with a bow in his hair. Jesus would instantly become Satan in the eyes of the part of humanity that suffers what is happening. What is really happening here, however, is that this world in its unscrupulous siphoning of natural resources is manifesting itself as a disease at the level of the Living Earth, to which overpopulation is the body's immune system's reaction. This includes things like the way we treat the animal kingdom, to give just two examples, the grinding of chicks alive and the boiling alive of crabs. These all trigger a backlash on levels from which the end is slowly but surely coming for us. But there is another side to the coin. Without progress, we'd still be foraging in caves, hunting in the woods and never getting out into space.Not to mention that when you go to the store to buy eggs from caged hens or meat from mechanised slaughterhouses, you are not personally an evil person, as your dog will confirm to the collective consciousness. Island nations suffering rising ocean levels are not directly responsible for global warming, and you are not responsible for the plastic waste littering the seas if you use separate waste bins. But collectively, no one cares about individuals and you are part of humanity. If we don't care about individuals, the end will come for those who have made a lot of progress. From the collective level, there is no difference between the Krishna-conscious believer who throws flower petals and the wolves on Wall Street. And these are problems that can only be addressed by the independent observer who, as a thinking person, arrives here as an individual and avoids the professional audience kneeling with pious eyes to the sky. Just think about it! If you are expecting a saviour in the form you have been taught, then this person is a dupe who takes your sins upon himself so that you can continue to commit them in peace. Since the hologram you believe is what you have, this may be why this savior is not coming, or why everyone is frantically looking for an idiot to put in that role. So the saviour is the one who does for you the job you could do for yourself if you gave up at least some of your comfort. But I've come up with something better than that, because you know what a normal world should be like and you will make it happen.I don't feel like a saviour, but when my consciousness reached the upper dimensional levels, I found problems where it was good to have a logical rational person. I started to get very serious about solving these problems, and 3D came in handy, where time allows the elements to be sequenced. I needed three basic things. Maximum peace of mind, a normal world around me and a 3D timeline. I'm going in order. I had to develop the greatest peace of mind on my own, under civilizational stress caused by a lack of income, while having ample resources. But I refused to succumb for it. If I did, the world would end and I would be in it for nothing. I should have bowed to those who were the beneficiaries of it all and then I would have been better off with the masters of the other hemisphere in a multi-corporation. The normal world around me was also beginning to disappear, which I do not wish to waste any more words on than a Jefferson quote. When injustice becomes law, resistance becomes responsibility. Which is not easy in a system of collective cooperation from heaven with so many little people. But what really settles the issue is the third, because if the end of the world comes and 3D is gone, so is the timeline that is essential to solving the XD problems. So I had to suspend work and start the return to consciousness. Never before has anyone's consciousness risen so high from the physical plane and never before has anyone returned so high to the physical plane. So, as a problem-solving professional, I am actually coming into my field, but I can tell you that it is much easier to solve a problem from the outside than from the inside and easier to solve other people's problems than our own. Nevertheless, I did not run away from it and I named it, it became multiplex projection. What's really unique about it is that it starts from the quality of the individual and moves from that perspective towards the collective.Multiple projection is essentially the same as the new construction of human consciousness. The principle is what you would immediately understand if you had a bunch of empty fields and an overcrowded one. What you're thinking of now is what I was thinking of and it can only work if all these people disappear from here without leaving any corpses. Yes, but who should disappear, where and on what principles? I worked it all out as if I were constructing a game program, with the mental planes above us and the access points. The ordering principle is as follows. The framework itself is a spatial cylindrical shape and should be thought of as a tower block. The floors of the tower block correspond to levels defined by predefined parameters. Each person has a vision of their way of life, these are the nodes of reality where people of the same quality and vision are placed. If you look at the cylinder from above, you see a circle in which all of these directions can be placed so that the closer your position is to the centre, the more you can adapt to the others. Each person has a room in this building, which corresponds to a world of its own behind one of the doors of one of the reality nodes on one of the floors. The system is not static, because as you progress (or even decline), you change floors (and even positions). The big change from the old one is that you don't have to wait to die to change levels, because you can travel in a dream.This will create learning worlds where all the people who are responsible for the collapse can experience it and what happens afterwards. But those who have evolved enough and changed in time will not have to share this and there will be those who can carry on this global civilization as evolved humans. The outside world is just a stage set that can be holographically repaired. What kind of world you wake up in your bed in the morning is behind the years of work I have done to organize the journey of consciousness. In fact, it took dream and death research.

Álom- és halálkutatás

Kívül a tudománynak vannak olyan ágai, amik az álom és a halál kutatásával foglalkoznak. Azaz az emberi racionális agyfélteke sok tudást gyűjtött össze ezzel kapcsolatban. Kiderült, hogy az alvásnak eltérő fázisai vannak, amik eltérő frekvenciájú agyhullámokat generálnak. A halált már sokkal nehezebb tudományosan kutatni. Ez elsősorban olyan állatkísérleteket jelent, ahol vizsgálni tudják a halált azt közvetlenül megelőzően és közvetlenül utána. Valamint olyan kutatásokat jelent, amiben a halálból visszatérő emberek beszámolóit veszik alapul. Mindkét tudományág egy olyan határon mozog, aminek másik oldalán a vallás és az ezotéria áll. Valójában azonban ők is agykutatók és a racionális elme felől vizsgálják a másik agyféltekét. Más szóval a valóság felől kutatják a spiritualitást.Az én kutatásom meditációban zajlik, azaz egy arra alkalmas tudatállapotban vizsgálom a témában elérhető holografikus információkat. Sok vita lehet még abból, hogyan lehet és érdemes erre felkészülni, mert a tudás nélkül nem lehet ezeket az információkat megfelelően értelmezni. Ám vigyázni kell azzal, előtte miket tanultunk erről, nehogy azok befolyásolják az adatok értelmezését. Értem itt az iskolát és a hit alapú előéletet, ugyanis a hologram rugalmassága itt is igazodik a hitedhez. Ebben a szubjektív környezetben elképesztően nehéz az objektív értelmezés. Az én megfigyelői pozícióm egy vallásokat és a szakirányú képzéseket messziről elkerülő rendkívüli intelligenciával rendelkező olyan emberé, aki azonban széles ismeretanyaggal rendelkezik a világról. A jelek szerint ez az ideális, ám nem a tudomány felé, akik szakirányú végzettséget és gyakorlatot várnak el az elismerésért, sem pedig a spirituális közeg felé, akik hiányolják azt az előzetes hitet, amiben értelmezni tudják a világot. Kénytelen vagyok tehát az elismerésük nélkül kutatni, ami számomra nem egy vállalhatatlan élethelyzet.Kezdjük az álomkutatással. Amikor mindenkinek vannak alvás közbeni álmai, azok mindjárt két dologra jelentenek közvetlen bizonyítékot. Először is a harmadik szem létezésére, ugyanis akkor sincsenek nyitva a szemeid, mégis látsz képeket. A másik pedig az alsó és felső világokra, illetve a párhuzamos valóságok létezésére. Objektív módon azért nehéz ezt kutatni, mert az agy szerepe nem csak az, hogy fogadja az univerzum jeleit, hanem alakítja is azt, tehát meghatározhatja a vetítés igazságát. Hogyan mérsz és kutatsz valamit, ami annyira képlékeny és intelligens, hogy a válaszait képes a saját hitedhez és az elméd értelmezési lehetőségéhez igazítani? Mert ez azt jelenti, ahány kutató, annyiféle a válasz és ezek a válaszok mások lesznek egy keresztény, egy muszlim, egy zsidó, egy hindu és egy buddhista tudós esetén. Én viszont nem rendelkezem ilyen előzetes hitekkel, ám a saját értelmezési környezetem az informatikára épül, ami viszont semleges, objektív és magyarázható.Ebben az értelmezésben azt tapasztaltam, hogy az álmok is többfélék lehetnek attól függően, milyen mélyre visznek. Amikor alszol, az megfelel egy rendkívül mély meditációnak, amit nem korlátoz az elme kontrollja, ám befolyásolják annak ismeretei. Az agyad egy 3D-s holografikus computer, ami eredetileg nem lenne képes érzékelni a magasabb dimenziós jeleket, ám képes abból összerakni valamit, amihez az általad ismert élethelyzeteket és embereket társítja. Attól függően, milyen mély az alvás közbeni tudatszint, úgy beszélhetünk posztszuggesztív programokról, magasabb dimenziós kétirányú kommunikációról és más valóságokba történő beavatkozásokról. Ez a kétirányú kommunikáció nem verbális, hanem a történetek maga a nyelv. Az álmok nem az egyén szintje, hanem egy kollektív XD mintázat. Az agyad pedig abból főz, amije van, ezért a végeredmény sokszor bizarr, furcsa és érthetetlen, mert megpróbál a kollektív mintához olyan dolgokat és egyéneket kapcsolni, akik a legközelebb állnak hozzá. Ezek azonban a te életedhez gyakorlati értelemben irreleváns információk, ám a párhuzamos valóságokba látogatásaid már nem azok. A párhuzamos valóságokat onnan ismered fel, hogy ugyanúgy működnek a fizikai törvényei, mint itt és a többi érzékszerveid is bekapcsolhatnak, mint a tapintás, szagérzékelés. Logikai következtetésem az, hogy ilyenkor a saját képességeid okán vagy jelen, mint megszálló és ez azt is jelenti, hogy ugyanilyen minőségben más valóságokból is jelen lehetsz itt is, amikor ébren vagy. Ha az egészre magasabb dimenzióból tekintek, csak olyan szinteket látok, ahol az, hogy mi az álom és mi a valóság, az mindegy. Különösen 3D-ben és itt utalnék egy látnokzsálya kísérletre, ahol egy 10 perces trip alatt akár egy teljes emberi élet is átélhető. Ki tudja, hogy az alatt a 8 óra alatt, amíg alszol, valójában mi történik? Különösen annak tükrében, amit az álomkutatás feltételez, hogy egy-egy általad hosszúnak vélt álom csak pár másodperces.Fura dolog így kimondani, de a halál kutatása az áloménál sokkal könnyebb, egyszerűbb és érthetőbb. Eredetileg egyenlő lenne az álomkutatással, ám annak egy kis területére korlátozódik azon okból kifolyólag, amilyen jelentőséget mi tulajdonítunk neki. Mivel föntről nézve a gondolkodás kollektív, egy-egy ember esete egyenlő a hangyáéval a boly szemszögéből. Minél inkább távolodunk a földtől, annál inkább válik a fogalom érthetetlenné és minél inkább közeledünk hozzá, annál inkább válik létfontosságúvá. Ez azt jelenti, hogy a halálnak csak az egyén szemszögéből van jelentése és jelentősége. Ez viszont az egyének világa és a halálról is az egyén látószögén fogok beszélni.A halálról az első rendkívül téves hiedelem az, hogy minden embernek saját lelke van. A lélek azonban nem egyéni kérdés, hanem egyetemleges. A helyzet nagyon hasonlít a sakkhoz, ahol minden sakkfigura te vagy, bár a sakkfigurák között erről nagy vita van. Ha az egyiket leütik, attól még te továbbra is jelen vagy. Ami az egyes emberek között a különbség, az a lélek jelenlétének a minősége. A második téves hiedelem az, hogy a lélek kifelé távozik, ugyanis ez egy tudati hálózati vetítés, ahol ha valaki inaktítvvá válik, az azt jelenti, hogy csak egy hálózati végpont szűnik meg az egyik valóságban. De attól még a többi valóságban élni fog és most fogódzkodjon meg mindenki, a saját halálodat észre sem veszed, mert ugyanúgy ébredsz reggel az ágyadban egy másik valóságban. Persze ebben az esetben csak a jelenéleti emlékeid maradnak, mert te abban a valóságban élsz és ebből maximum csak soha meg nem történt emlékeid és fura látomásaid jöhetnek elő. Amikor mindenféle dolgokon fantáziálsz, azok sokkal könnyebben megvalósulhatnak, ha elvonatkoztatsz attól, hogy egyéneket köss egyénekhez és valóságot köss valósághoz.Az emberi racionális elme valójában ebben a korban vált igazán képessé arra, hogy megismerje a másik agyféltekét és azon keresztül mélyebben belelásson a világba. A kvantumfizika megjelenése egy igazi áttörés abban, hogy kívül lássuk a belső világot és kívül értsünk meg benn létező dolgokat. Ám az ember olyan, hogy az orra előtt lévő dolgokban sem látja meg a tükröt. Mint ahogy az internetben sem látod a tudati hálózat működését, úgy a kvantumfizikából is csak a 6G-t fogod ünnepelni.

Dream and Death Research

On the outside, there are branches of science that deal with the research of dreams and death. That is, the human rational brain has accumulated a lot of knowledge about this. It turns out that sleep has different phases that generate different brainwaves of different frequencies. Death is much harder to study scientifically. This mainly means animal experiments where they can study death immediately before and immediately after. It also means research based on the accounts of people returning from death. Both disciplines straddle the borderline between religion and esotericism. In reality, however, they are also brain scientists, and they look at the other side of the brain from the rational mind. In other words, they explore spirituality from the perspective of reality.My research takes place in meditation, i.e. in a suitable state of consciousness to examine the holographic information available on the subject. There can be much discussion about how to and how to prepare for this, because without the knowledge it is not possible to interpret this information properly. But care must be taken with what we have learned about this beforehand, lest it influence our interpretation of the data. I understand here school and faith-based background, because the flexibility of the hologram is also adapted to your faith here. In this subjective environment, objective interpretation is incredibly difficult. My position as an observer is that of a man of extraordinary intelligence, far removed from religions and professional training, but with a broad knowledge of the world. This seems to be the ideal, but not to science, who expect specialized training and practice for recognition, nor to the spiritual community, who lack the prior faith in which to interpret the world. So I am forced to do research without their recognition, which is not an impossible life situation for me.Let's start with dream research. When everyone has dreams while they sleep, they are direct evidence of two things. First, the existence of a third eye, because even when your eyes are not open, you can still see images. The second is the existence of lower and upper worlds, or parallel realities. Objectively, it is difficult to research this because the role of the brain is not only to receive signals from the universe, but also to shape it, so it can determine the truth of the projection. How do you measure and research something that is so malleable and intelligent that it can tailor its responses to your own beliefs and your mind's ability to interpret? Because that means as many researchers as there are answers, and those answers will be different for a Christian, a Muslim, a Jew, a Hindu and a Buddhist scientist. I have no such prior beliefs, but my own interpretive environment is based on informatics, which is neutral, objective and explicable.In this interpretation, I have found that dreams can be different depending on how deep they take you. When you sleep, it corresponds to an extremely deep meditation, unconstrained by mind control but influenced by its knowledge. Your brain is a 3D holographic computer that would not initially be able to perceive higher dimensional cues, but it can piece together something from them that you associate with life situations and people you know. Depending on how deep the level of consciousness is during sleep, we can talk about post-suggestive programs, higher dimensional two-way communication and interventions in other realities. This two-way communication is not verbal, but the stories themselves are the language. Dreams are not at the level of the individual, but a collective XD pattern. And your brain brews from what it has, so the end result is often bizarre, strange and incomprehensible because it tries to associate things and individuals closest to the collective pattern. However, this information is irrelevant to your life in a practical sense, but your visits to parallel realities are not. You recognise parallel realities from the fact that their physical laws operate in the same way as they do here and your other senses can be activated, such as touch and smell. My logical conclusion is that you are present as an occupier by virtue of your own abilities in such cases and this also means that you can be present in the same capacity from other realities here when you are awake. When I look at it all from a higher dimension, I only see levels where what is dream and what is reality is all the same. Especially in 3D and here I would refer to a visionary sage experiment where you can experience an entire human life in a 10 minute trip. Who knows what really happens during the 8 hours you sleep? Especially in light of what dream research assumes, that a dream you think is long is only a few seconds.Fura dolog így kimondani, de a halál kutatása az áloménál sokkal könnyebb, egyszerűbb és érthetőbb. Eredetileg egyenlő lenne az álomkutatással, ám annak egy kis területére korlátozódik azon okból kifolyólag, amilyen jelentőséget mi tulajdonítunk neki. Mivel föntről nézve a gondolkodás kollektív, egy-egy ember esete egyenlő a hangyáéval a boly szemszögéből. Minél inkább távolodunk a földtől, annál inkább válik a fogalom érthetetlenné és minél inkább közeledünk hozzá, annál inkább válik létfontosságúvá. Ez azt jelenti, hogy a halálnak csak az egyén szemszögéből van jelentése és jelentősége. Ez viszont az egyének világa és a halálról is az egyén látószögén fogok beszélni.The first extremely mistaken belief about death is that every person has a separate soul. But the soul is not an individual matter, it is universal. The situation is very similar to chess, where every chess piece is you, although there is a big debate among chess pieces about this. If one is captured, you are still present. What makes the difference between each person is the quality of the presence of the soul. The second misconception is that the soul is outgoing, as it is a consciousness network projection, where if one becomes inactive, it means that only one network endpoint in one reality is terminated. But it will still be alive in the other realities and now brace yourself, you won't even notice your own death because you will wake up in the morning in your bed in another reality just the same. Of course, in this case you will only have your present memories, because you live in that reality and at most you will only have memories that never happened and strange visions. When you fantasize about all sorts of things, they can be realized much more easily if you refrain from associating individuals with individuals and reality with reality.In fact, it was in this age that the human rational mind really became capable of knowing the other hemisphere and through it to see more deeply into the world. The emergence of quantum physics is a real breakthrough in seeing the inner world from the outside and understanding what exists within it from the outside. But man is such that he cannot even see the mirror in the things in front of him. Just as you cannot see the workings of the consciousness network on the internet, you will only celebrate the 6G of quantum physics.

Félreértéses tévedések

A hétköznapi ember szintjén olyan megfigyelésekből fakadó téves értelmezések rögzültek, amik közül néhánynak az oldását itt megkezdhetjük. Már utaltam a hologram tulajdonságaira, amiket most más nézőpontból is ismertetek. Az első a tűz körül ülő ősemberek példája, akik a természeti jelenségek mögött valamilyen magasabb erő jelenlétét sejtették... amit a hologram létre is hozott nekik. Mert ez egy játékprogram, ami úgy működik, hogy a tudásodat és a hitedet jeleníti meg neked. A mi objektív valóságunk is egy hit alapú vetítés, ami a tudományt és a bizonyítékokat helyezi előtérbe, amihez a hologram alkalmazkodik és ezt is vetíti nekünk. Amikor ezek az ősemberek által gerjesztett hitek megjelentek és egyre többen kezdtek benne hinni, exponenciálisan megjelentek az ezt igazoló jelenségek, vagyis az akkori emberek visszaigazolást nyertek a hitükre. Technikailag az történt, hogy a hologram létrehozta ezeket az isteneket, akik hitvezérelt programként lettek felelősek a termésért, az esőért, a villámlásért... ám ezek nem azonosak azokkal a magasabb dimenziós tudatokkal, akik később jelentek meg, mint istenek főképp az ókorban. Ebbe a nagy kavarodásba mindenféle rendezési kísérletek avatkoztak be, amik újabb káoszt okoztak főképp azért, mert egy anomália miatt több dimenzió akadt össze a 3D frekvenciáin és ezek nem összehangolt akciók. Amúgy mind a mai napig tartanak, hiszen itt három egyisten is van, amit egyedülálló módon mindenki normálisnak tart. Az én megoldásom figyelembe veszi a kialakult helyzetet úgy, hogy ezeket a kísérleteket 'holojáték formátumba' helyezve értelmezhetővé és kezelhetővé teszi.Az első témánk ebben a félreértéses tévedéses ügyben krisztus esete az antikrisztussal. Ugyanis az antikrisztus is egy krisztus, még a nevében is benne van. Amikor Jézusról beszélünk, az mindenki számára világos, hogy itt egy darab emberről van szó, ám Krisztus már egy kollektív kategória. Mivel ez egy tudathálózat, ahol az egyes emberekhez magasabb dimenziós tudattöredékek kapcsolódnak, az egyszerűség kedvéért most elfogadom azt a tanítást, miszerint 12 ember alkot egy ilyen lényt a sakktábla egy magasabb szintjén. Ez azt jelenti, hogy Jézus mellett volt még 11 másik hasonló ember, akik nem futottak be ilyen médiakarriert. Most elvonatkoztatva attól, hogy az általunk ismert Jézus ebben a formában sosem létezett, attól még előfordulhatott az, hogy a 11 másik emberből valakire ráillett. Ha egy tudat belép a Föld Hologramba, akkor annak töredékei, akik mindegyike egy ember lesz, egy képzeletbeli egyenesen vesznek fel valamilyen állást a negatív és a pozitív pólusok között. Aki a pozitív pólushoz kerül a legközelebb, az lesz a szemetekben Krisztus, aki a negatív pólushoz, az pedig az Anti Krisztus. Akik mindegyike azonos célon tevékenykedik. Ha te krisztushoz imádkozol, ami tulajdonképp egy mágikus formátumú kérés egy olyan probléma okán, amihez rombolni kell, arra nem tud érkezni a hófehér figura. Mert azt se felejtsd el, hogy bárki bármit tesz, mindig lesznek ellenérdekű felek, akik hitéhez nem fog illeni az, ha ők kerülnek az azt elszenvedő helyzetbe. Ez a globális hit arra alkalmas, hogy blokkoljon egy ilyen második visszatérést, mert a hit feltételeinek megfelelés lehetetlen. Én azon túl, hogy engem nem kötnek a vallási hitek azért nem tiltakozom, ha Sátánnak kiáltanak ki, mert ha jól belegondolsz, övé itt a legszabadabb szerep. Sátán azt csinál, amit akar, még (természetesen kibaszásból) a világ helyreállítását is megvalósíthatja a becsület és tisztesség jegyében, mert az ő szándékai is kifürkészhetetlenek. Amúgy az én értelmezésemben Sátán nem egy idióta lény, aki csak ész nélkül rombol, hogy aztán újabb évezredekig ősembereskedjen, mire eljut ismét idáig. Inkább olyan, mint belgyógyászok közt a sebész. Én így értelmeztem a szerepet és a meditációim során az is kiderült, ha ellenségeim feltöltenek engem ezzel a szereppel, az kénytelen úgy viselkedni, amit én tudok és hiszek róla. Újabb érv a játékprogram mellett.A következő ilyen témánk a lélekvándorlás. A lélek azonban nem vándorol sehova, mert mindenhol eleve jelen van. A tévedést az okozza, hogy az egyes emberekhez kötjük a lelket. Ha pontos akarnék lenni, mire is vonatkozik ez, akkor a megfelelő szó a tudatvándorlás lenne, ami fenntartja a folytonosságot az előző- és következő életek vonatkozásában. A rövid emberlét tulajdonképp egy áldás és nem átok, mert így mindenki sokszor megtapasztalhatja a gyermekkort a dolgok nem tudásának ajándékával. Ha a dolgok mögé nézünk, az az idődimenzió is egy olyan térgörbület, ami lehetővé teszi az események egymásutániságát és azért nem vagyunk az örök életbe merevedve, hogy az a statikus tétlenség ne következzen be, ami az istenre hivatkozó hosszú életű lények világaira jellemző. Amikor az Egót szidjuk azért, mert mindenki még abban az életben akar mindent elérni, az egy másik látószögön értelmezhető az ellenkezőjének is. A játékprogram elméletét az is erősíti, hogy ha mindenki előző életében király volt, meg királynő, akkor ki dolgozott a földeken? Ha megszámolod a Föld népességét most és összeveted a középkorral, nem nagyon jönnek ki a számok sem. Kell lennie tehát egy olyan magyarázatnak odaát, ami mindig odaát van, ha ideát nem tudsz rá válaszolni. Én jártam a túlvilágon egy frontális autóbaleset után és erre az élményre kezdtem a halálkutatásba. Ugye te nem érzékeled magad a túlvilágon? Mert a szememben ott vagy, de aztán kiderült, hogy ez csak egy párhuzamos valóság, olyan, mint a többi.Ha ez egy párhuzamos valóság, akkor az én lelkem hova vándorolt az ott élők szemében? Mert ha a hologram létrehozta a hitüket, akkor a lelkem egy töredéke most bolyongó lélek lehet egy kívül létező spirituális valóságban. El is jutottunk ahhoz a felfedezéshez, hogy ebben az esetben két spirituális és két fizikai világ létezik, amit egynek hisznek lenn és fenn is. Az egyik benn van önmagadban, hiszen te egy hálózati végpont vagy aki a szemein át látja a külvilágot, de alvás közben látsz egy másik fizikai síkot is önmagadban. Mint ahogy a spirituális világ benned van, de a valóság ereje miatt a hited létrehozott egy másikat is a külvilágban, körülötted láthatatlanul. Mielőtt túlragoznám, az ÉlményPark Holoplatform ezt a problémát rendezte úgy, hogy az egyiket úgy hívják, hogy Realitás Szimuláció (más néven Holo Film), a másikat pedig úgy, hogy Földi Menny (Holo Játék), az összekeveredett zónák pedig megkapták a Holo Show nevet és formátumot.Érdemes még külön témaként pár szót mondani az Egóról. Az Ego technikai értelemben egy program, aminek elsődleges funkciója a Tükör. Amikor egoista embereket látsz, valójában önérzetes angyalokat látsz, ha az angyalt a szív fölötti szellemi síkokra értelmezzük. A racionális elme célja pont annak a kontrollnak a biztosítása, amit ezek a lények szeretnek kikapcsolni az embereken. A videojáték elmélet értelmezésében a megszállás egyáltalán nem számít rendkívüli dolognak, mert ez az egyik játék üzemmód. A megszállt emberek tanulmányozása során arra jutottam, hogy az ember a megszállót önmagaként érzékeli és ha ebből nincs tömegpánik, az arra utal, hogy az emberi természet egyáltalán nem áll messze a többitől. Ne ess tehát áldozatául az Egóval kapcsolatos ellenkapmánynak, mert ezek a lények közel sem azok a szuperfejlett entitások, amilyennek reklámozzák magukat! Csak itt egyéni tudatok vannak és még akkor sem tudod, hogy a világ egy tükör, ha tudatában vagy ennek, amikor szembesülsz vele, mert egyes szám első személyben érzékeled a valóságot.Talán még nem fáradt le az agyad annyira, hogy ne essen szó arról, hogy a gondolataid 'csak' gondolatok, mert nem igaziak. Én mostanában sokszor hallom fentről, amikor ránéznek a valóságra, hogy 'nem igazi'. Igazinak látod? Akkor a gondolataid is azok, amik a szellemi síkokon maga a valóság. Ha valamit köszönhetünk az egyházaknak az, hogy ezeknek nagy részét felfogják, ám a drogok nyújtotta alternatívákhoz már kellettek az olyan szakemberek is, mint én. A holo-szórakoztatás üzletét a magasabb dimenziókban meghonosító vállalkozásom érdekei ellen szólok most, de próbáljátok kitapasztalni és megtanulni a gondolataitok kontrolljának képességét és szerepet kaptok a melóban.

Misinterpretation mistakes

At the level of the ordinary person, misinterpretations arising from observations have become entrenched, some of which we can begin to address here. I have already referred to the properties of the hologram, which you now know from a different perspective. The first is the example of cavemen sitting around a fire, who suspected the presence of a higher power behind natural phenomena... which the hologram created for them. Because it is a game program that works by displaying your knowledge and beliefs to you. Our objective reality is also a faith-based projection that puts science and evidence first, which the hologram adapts to and projects that to us. When these caveman-induced beliefs appeared and more and more people began to believe in them, the evidence for them appeared exponentially, meaning that the people of the time got confirmation of their beliefs. Technically, what happened was that the hologram created these gods who became responsible for crops, rain, lightning as a faith-driven program... but these are not the same as the higher dimensional consciousnesses that appeared later as gods, especially in antiquity. All kinds of attempts at ordering intervened in this great confusion, causing further chaos mainly because of an anomaly that caused several dimensions to get stuck together on 3D frequencies and these are not coordinated actions. They continue to this day, by the way, as there are three one-gods here, which everyone uniquely considers normal. My solution takes into account the situation by making these experiments meaningful and manageable by putting them into a 'hologame format'.Our first topic in this misunderstanding fallacy is the case of Christ with the Anti-Christ. For the Antichrist is also a Christ, even in name. When we talk about Jesus, it is clear to everyone that we are talking about a single person, but Christ is a collective category. Since this is a network of consciousness, where higher dimensional fragments of consciousness are attached to each person, for simplicity's sake I will now accept the teaching that 12 people make up such a being on a higher level of the chess board. This means that besides Jesus, there were 11 other similar people who did not have such a media career. Now, leaving aside the fact that the Jesus we know never existed in this form, it is still possible that one of the 11 other people could have been a match. When a consciousness enters the Earth Hologram, its fragments, each of which becomes a human, take up some kind of position on an imaginary straight line between the negative and positive poles. The one who comes closest to the positive pole will be the Christ in your eyes, and the one who comes closest to the negative pole will be the Anti Christ. All of whom are working towards the same goal. If you pray to Christ, which is really a request in magical format for a problem that needs to be destroyed, the snow-white figure cannot come. Because remember, no matter what anyone does, there will always be opposing parties whose beliefs will not be served if they are put in the position of suffering it. This global belief is capable of blocking such a second return, because meeting the conditions of belief is impossible. Beyond the fact that I am not bound by religious beliefs, I do not object to being proclaimed Satan because, if you think about it, he has the freest role here. Satan can do what he wants, even (of course, to fuck off) to restore the world in the name of honour and decency, because his intentions are inscrutable. By the way, in my interpretation Satan is not an idiot being who just destroys without reason, only to be caveman for another millennia before he gets there again. He's more like the surgeon among internists. That's how I interpreted the role, and my meditations have shown me that if my enemies fill me with this role, it must behave as I know and believe it to. Yet another argument for the game program.Our next such topic is the transmigration of souls. But the soul does not wander anywhere, because it is everywhere. The mistake is caused by the fact that we associate the soul with individual people. If I wanted to be precise about what this refers to, the right word would be transmigration of consciousness, which maintains continuity in relation to past and future lives. A short human existence is actually a blessing and not a curse, because it allows everyone to experience childhood many times with the gift of not knowing things. If we look beyond things, the time dimension is also a curvature of space that allows for a succession of events and we are not frozen into eternal life to avoid the static inertia that characterizes the worlds of long-lived beings who claim to be God. When we scold the Ego for wanting to achieve everything in this life, it can be interpreted in another perspective as the opposite. The game program theory is reinforced by the fact that if everyone was a king and queen in a previous life, who worked the land? If you count the population of the Earth now and compare it to the Middle Ages, the numbers don't really add up either. So there has to be an explanation out there, which is always out there, if you can't answer it here. I've been to the afterlife after a head-on car accident and that's the experience that started me on my death research. You don't perceive yourself in the afterlife, do you? Because in my mind's eye, you're there, but then it turns out it's just a parallel reality, like any other.If this is a parallel reality, where has my soul wandered to in the eyes of the people who live there? Because if the hologram created their beliefs, then a fragment of my soul may now be a roaming soul in a spiritual reality outside of it. And we have come to the discovery that in this case there are two spiritual and two physical worlds, believed to be one above and below. One is inside yourself, as you are a networked endpoint seeing the outside world through your eyes, but you also see another physical plane inside yourself while you sleep. Just as the spiritual world is within you, but because of the power of reality, your faith has created another in the outside world, unseen around you. Before I get too carried away, the ÉlményPark Holoplatform has sorted this problem by calling one of them Reality Simulation (aka Holo Movie) and the other one Earth Heaven (Holo Game), with the mixed up zones given the name and format of Holo Show.It is also worth saying a few words about the Ego as a separate topic. The Ego is technically a program whose primary function is the Mirror. When you see egotistical people, you are actually seeing self-centered angels, if you interpret angel to mean the spiritual planes above the heart. The purpose of the rational mind is precisely to provide the control that these beings like to turn off on people. In the interpretation of video game theory, the occupation is not an extraordinary thing at all, because it is one of the game modes. In studying occupied people, I have found that humans perceive the occupier as themselves and if there is no mass panic from this, it suggests that human nature is not far from the rest. So don't fall prey to the counter-campaign about the Ego, because these beings are nowhere near the super-evolved entities they advertise themselves as! There are only individual consciousnesses here and even if you are aware of it when you are confronted with it, you don't know that the world is a mirror because you perceive reality in the first person singular.Maybe your brain is not tired enough to stop thinking that your thoughts are 'just' thoughts because they are not real. I've been hearing a lot from upstairs lately, when they look at reality, that it's 'not real'. Do you see it as real? Then so are your thoughts, which on the mental planes are reality itself. If we owe anything to the churches it is that they have grasped much of this, but the alternatives that drugs offer have taken professionals like me. I am speaking now against the interests of my business of bringing the business of holo-entertainment into the higher dimensions, but try and learn the ability to control your thoughts and you will get a part in the job.

Áltudományos hiedelmek

A két agyfélteke vonatkozásában az a fő kiindulópont, hogy világlátásban és világértelmezésben éles ellentétben állnak egymással. A racionális agyfélteke felel a valóságvetítésért, az intuitív pedig a spirituális világért, azaz az álomért. A racionális agyfélteke bizonyítékokra épülő tudományos világa kontra az intuitív agyfélteke hitalapú mesevilága. Sci-fi kontra fantasy. Ennek a két agyféltekének azonban nem feltétlenül kellene egymás ellen dolgoznia, ám a másik felé közeledés veszélyt jelent a fennálló rendre, ezért mindkét oldalon tiltott. Ha valamit tiltasz, az érdekessé teszi azt, ezért a tiltás egy másik formája vált mindkét oldalon uralkodóvá, aki ilyesmibe kezd, az bolond, komolytalan, tudománytalan. A másik agyfélteke azonban érdekes változáson esett át.Ha az álomról és a meséről beszélünk, senkinek sem a szigorú, merev hierarchia jutna róluk az eszébe. Amikor a saját tarot rendszeremet kifejlesztettem, az volt a cél, hogy mindenki maga értelmezze a kihúzott kártyákat és meglepő felfedezést tettem. A tarot működése röviden a világ = tükör elvén alapul, amiben létrehozol egy olyan mikrokörnyezetet, amiben lehetőséget adsz a világnak arra, hogy ebben a tükörben üzenetet fogalmazzon meg számodra. Ha a kollektív tudat kerül spirituális körökben szóba, azt kaotikusnak, állandóan hullámzónak írják le. Ezzel szemben az intuitívnak nevezett hagyományos tarot rendszer rendkívül racionálisan szervezett, tele kis és nagy arkánumokkal, számokkal és kategóriákkal. Olvasásához pedig szakembernek kell lenni. Összehasonlítva az általam kitalált rendszerrel, itt csak az elkészítéséhez kell szakembernek lenni, az olvasásához nem. Racionálisnak nevezem, mégis intuitívan készül és nem tartalmaz semmilyen számot, kategóriát. Te magad rendezed úgy, ahogy akarod. Mi történt akkor a másik agyféltekével? Amit látok, az kísérlet arra, hogy komoly és tudományos legyen?Amikor végignézek a földi társadalmakon, azonosítom őket egyéni és kollektív tudat alapon, megint ugyanazzal a furcsasággal találkozom. Mintha minden fordítva lenne. Az egyéni tudat alapú világokban demokrácia van és szabadság, míg a kollektív alapú társadalmak mindenhol egyszemélyi vezetésű diktatúrák. Egy ideig áltathatom magam azzal, hogy a demokrácia az egyéni tudatok fejlett együttélési rendje, de ez nem magyarázza meg a másik agyféltekén az elnyomást. Azon a másik agyféltekén, ami már a megszületésed után azonnal megtanít az angyali hierarchiákra és arra, hogy istentől félni kell. Mi történhetett? Figyelem, mert most egy olyan tudománytalan területre tévedünk, ami az idegenek világába vezet, akik attól függetlenül nem léteznek, hogy itt repkednek felettünk.Elméletileg az idegeneknek semmi közük nem lenne az ezotériához, mégis belekeveredtek. Ilyen keveredések vannak még, amikor az emberek keverik az ezotériát a mágiával, meg az őrülteket a zsenikkel. Őrült lehet a szemedben az a zseni, akit te nem értesz. Valamint az a zseni, akinek nincs sok pénze. Az ezotéria és a mágia közötti különbség - a hétköznapi ember szintjén - egyszerűen magyarázható, Ezotéria az, amikor önmagadban önmagadat vizsgálod, mágia az, amikor mindezt a külvilágban teszed. De hogyan keveredtek az ufók a spiritualitásba? Úgy, hogy beavatkoztak a Földön, annyira, hogy még a vallásokat is ők alapították. Nesze neked elsődleges irányelv! A mi ufók nélküli, természetes világunk vitákkal és konfliktusokkal teli, időnként igaziba csapó proxy háború, amit mi békésnek nevezünk. Ezzel szemben a felettünk lévő beavatkozók társadalmai kritika, vita és ellenvéleményekről mentes, igazi békés világok... amit a kőkemény dogmatikus vallási elnyomás tesz békéssé. Ismét megkérdezem, mi köze ennek a spiritualitáshoz és az emberi intuitív agyféltekéhez?Mi az emberiségre önálló fajként tekintünk, amit a DNS-ünk homo sapiensként határoz meg. Ez a faj bár rendkívül sokszínű és számos egymástól eltérő civilizáció alkotja, jól meghatározható és elhatárolható. Tudományosan bizonyítva és igazolva. Ezzel szemben az idegenek minket nem tekintenek tőlük független fajnak, hanem egyes népcsoportokat tekintik önmaguk harmadik dimenziós kiterjedéseinek. Lefordítva önmaguk részének tekintenek bizonyos embereket, amit beárnyékol az a tény, hogy itt már alig vannak tiszta népek, mert az azonos DNS lehetővé tette az egymás közötti keveredést. Ez nem csak azzal jár, hogy így a keveredés problémaként jelenik meg a spirituális szinteken, hanem azzal is, hogy a jelen lévő magasabb dimenziós tudattöredékek is összeakadva bennrekedtek. Arra jutottam, hogy a vallások valójában kísérletek ezeknek a tudattöredékeknek a kiszabadítására, ám a probléma nagyobb, mint azok, akik emögött állnak. Valamint olyan komplikált, aminek kifejtésére ez a fórum nem alkalmas. Ha azt mondanám, hogy a 3D frekvenciáin összeakadt pár dimenzió, ahol a Föld először túlságosan alázuhant, majd túlságosan felemelkedett, akkor nagyon tudományosan fogalmaztam meg egy áltudományos jelenséget.A tudomány azért nem tud itt megjelenni, mert a spiritualitás területe matematikailag nem levezethető, az álomban zajló történések pedig nem bizonyíthatók. Ezért tehetetlen a spirituális világ felől érkező hatásokra és csak egy ütőkártya van a kezében, a nemhit. Amit hiszel, neked az van és ha nem hiszed, az is egy hit, amihez a hologram alkalmazkodik. Ebben a nemhitben még a mágia is korlátozható, így az angyalok, szellemek és istenek nélküli valóság számára egyfajta védelmet is nyújt. Ha azt nézem, mennyire boldogtalanok itt az emberek, nos boldogabbak, mint ahol a béke unalma teszi tönkre az életet. Ha a pénz utáni rohangászással töltöd el az időt, annak alternatívája az egész napos imádság.Mi lenne akkor, ha az unalmas béke világában bevezethetnénk a versenyt? Erre találtuk ki a békés sporteseményeket, amik állandó izgalmat jelentenek embertömegeknek. Mi lenne akkor, ha a pénz nem lenne ennyire fontos és elég idejük lenne az embereknek arra, hogy megismerkedjenek a spiritualitással és a meditációval? A két fő reakció erre a javaslatra mindkét oldalon az, hogy naiv vagyok és hülye. Én erre azt mondom, hogy pont erre jó a multiplex vetítés, ami nem kényszeríti egy világba az eltérő fejlettségű lényeket és nem kell a fejletteknek az erőszakosabb fejletlenek uralma alatt élniük. A fejlődés iránya az, ha sikerül a két agyféltekédet azonos cél kitűzésével összehangolnod és nem kívülről várni a megoldást, hanem megpróbálod megtalálni a boldogság kulcsát egy ilyen környezetben magad.A vallás csak egy határig van veled, amíg azt hiszed, amit előírnak neked. A tudomány is csak addig ismer el, ameddig annak keretein belül maradsz. A megoldás azonban túl van a valláshatáron és túl van a bizonyítékokon is. mert van aközött is különbség, hogy számodra mi tekinthető bizonyítéknak és mit tudsz ebből bizonyítani másoknak. A nagy kérdés pedig az, mit ér itt az az ember, aki csak a bizonyíték hatására hajlandó ebben hinni? Valamint mit ér az, aki erre csak az anyagi előnyök figyelembevételével hajlandó? Én már túl vagyok azon, hogy fikarcnyit is érdekeljen, hogy mennyire vagyok áltudományos, mert úgy érzem, annyira vagyok tudományos, amennyire ezen a területen senki más.

Pseudoscientific beliefs

The main point of departure for the two hemispheres is that they are in stark contrast to each other in terms of their perception and interpretation of the world. The rational hemisphere is responsible for the representation of reality, while the intuitive hemisphere is responsible for the spiritual world, i.e. the dream. The rational brain's evidence-based scientific world versus the intuitive brain's faith-based fairytale world. Sci-fi versus fantasy. However, these two hemispheres should not necessarily work against each other, but approaching the other is a threat to the established order and is therefore forbidden on both sides. If you ban something, it makes it interesting, so another form of prohibition has become prevalent on both sides, and anyone who engages in it is foolish, frivolous, unscientific. But the other side of the brain has undergone an interesting change.When we talk about dreams and fairy tales, no one would think of them in terms of a strict, rigid hierarchy. When I developed my own tarot system, the goal was to let everyone interpret the cards they drew for themselves, and I made a surprising discovery. In short, the way tarot works is based on the principle of world = mirror, where you create a micro-environment in which you give the world the opportunity to express a message to you in that mirror. When the collective consciousness is discussed in spiritual circles, it is described as chaotic, constantly fluctuating. In contrast, the traditional tarot system, called intuitive, is highly rationally organized, full of small and large arcana, numbers and categories. And to read it, you need to be an expert. Compared to the system I have invented, you only need to be an expert to create it, not to read it. I call it rational, yet it is intuitive and does not contain any numbers or categories. You arrange it the way you want. What happened to the other brain then? Is what I see an attempt to be serious and scientific?When I look at societies on earth, identifying them on the basis of individual and collective consciousness, I am again confronted with the same oddity. As if everything is the other way around. Individual consciousness based worlds have democracy and freedom, while collective based societies are all one-man dictatorships. I can fool myself for a while that democracy is an advanced coexistence of individual consciousnesses, but that doesn't explain the oppression in the other hemisphere. The other hemisphere that teaches you about angelic hierarchies and the need to fear God as soon as you are born. What could have happened? Attention, for we are now straying into unscientific territory that leads into the world of aliens who do not exist regardless of the fact that they are here flying above us.Theoretically, the aliens would have nothing to do with esotericism, yet they got involved. There are other such mix-ups, where people mix esotericism with magic, and madmen with geniuses. A genius you don't understand may be crazy in your eyes. Also a genius who doesn't have much money. The difference between esotericism and magic - at the level of the ordinary person - is simply explained, Esotericism is when you examine yourself within yourself, magic is when you do it in the outside world. But how did UFOs get involved in spirituality? By intervening on Earth, so much so that they even founded religions. Here's your prime directive! Our natural world without UFOs is full of disputes and conflicts, sometimes a proxy war that hits the real one, which we call peaceful. In contrast, the societies of the interlopers above us are truly peaceful worlds devoid of criticism, debate and dissent... made peaceful by hard-core dogmatic religious oppression. Again I ask, what does this have to do with spirituality and the human intuitive brain?We see humanity as a distinct species, defined by our DNA as homo sapiens. This species, although extremely diverse and made up of many different civilisations, is well defined and delimited. Scientifically proven and verified. In contrast, aliens do not consider us to be a separate species from them, but consider certain ethnic groups to be third dimensional extensions of themselves. Translated, they consider certain people to be part of themselves, overshadowed by the fact that there are hardly any pure peoples left here because the same DNA has allowed intermixing. This not only has the effect of making mixing a problem on the spiritual levels, but also of entangling the higher dimensional fragments of consciousness present. I have come to the conclusion that religions are actually attempts to free these fragments of consciousness, but the problem is bigger than those behind them. It is also so complicated that this forum is not the place to discuss it. If I were to say that a couple of dimensions have collided on the frequencies of 3D, where the Earth first fell too far and then rose too high, I would be very scientifically formulating a pseudoscientific phenomenon.Science cannot come into play here because the realm of spirituality cannot be mathematically deduced, and what happens in dreams cannot be proven. Therefore, it is powerless against influences from the spiritual world and has only one trump card in its hand, non-belief. What you believe is what you have and if you don't believe it is also a belief to which the hologram adapts. In this non-belief, even magic can be limited, so it also provides a form of protection for a reality without angels, spirits and gods. When I look at how unhappy people are here, well happier than where the boredom of peace ruins life. If you spend your time running after money, the alternative is all-day prayer.What if we could introduce competition in a world of boring peace? That's why we invented peaceful sporting events that provide a constant excitement for crowds of people. What if money were not so important and people had enough time to learn about spirituality and meditation? The two main reactions to this proposal on both sides are that I am naive and stupid. My response is that this is exactly what multiple projection is for, it doesn't force beings of different evolutions into one world and the evolved don't have to live under the rule of the less evolved who are more violent. The direction of progress is to succeed in aligning your two hemispheres of your brain with the same goal and not to wait for a solution from outside, but to try to find the key to happiness in such an environment yourself.Religion is only with you up to a point, as long as you believe what you are told to believe. Science will only accept you as long as you stay within its boundaries. But the solution is beyond the boundaries of religion and beyond the boundaries of evidence, because there is also a difference between what is evidence to you and what you can prove to others. And the big question is, what is the value of a person who is only willing to believe this because of the evidence? And what is the value of someone who is only willing to do so on the basis of material gain? I am beyond giving a damn about how pseudo-scientific I am, because I feel that I am as scientific as no one else in this field.

A meditáció

Nem a minél mélyebb és a minél magasabb a helyes út, hanem a számodra ideális.A meditáció egy olyan létállapot, amiben módosult tudatállapotba kerül az agyad. Normál tudatállapotban a valóságot érzékeled és a társadalom közmegyegyezésen alapuló írott és íratlan szabályai szerint élsz. Módosult tudatállapotban az álmokat érzékeled és a szabályokat magad alakítod. Ez volt az elmélet, ami akkor érvényes, ha a meditációra képességeidben és személyiségedben fel vagy készülve.A gyakorlatban módosult tudatállapot az is, amikor drogozol. Ilyenkor egy pillanat alatt el lehet jutni olyan tudatszintekre, amikhez anélkül nagyjából 20 évig kellene meditálnod. Az a 20 év arra kell, hogy erre felkészülj mind érettségben, mind személyiségedben. Van, akiről elmondható, hogy kitapasztalta kedvenc szerét. Akik ezt elmondhatják magukról, a sámánok szintjén vannak. Ezeket a szereket a meditáció mellett, annak segédeszközeként is lehet használni és mindenki ezt is teszi, amikor egyedül drogozik. Amikor betépsz, a tudatod a magasabb dimenziókba jut, ahol kapcsolatba kerül a Tudat valamelyik szintjének valamelyik zónájával. Egyéni tudatok számára érthetően fogalmazva a szellemi világok valamelyikével, akikkel kétirányú együttműködés indul. Ennek két formáját ismerjük. Az egyik a szimbiózis, ami mindkét fél számára kedvező, a másik az élősködés, amiben az egyik fél alárendelt helyzetbe kerül. Amikor betépsz és megtapasztalod a szellemi világokra jellemző környezet csodálatos hangulatát, egyben kaput is nyitsz ezeknek a lényeknek a fizikai sík felé. Akik felé szintén elvárás lenne az erre felkészültség, ám ugyanúgy ajándékba kapják a külvilágot, ahogy te a csodálatos érzéseket. Akik régóta drogoznak, jól tudják, hogy ez a csodálatos érzés egy idő után eltűnik. Nagyon könnyű lenne ezt a problémát megoldani, egyszerűen le kell tenni és ritkábban hozzányúlni. Amikor kialakul a láncdrogozás, azt az ember szintjén ennek a csodálatos érzésnek az újbóli megtalálása motiválja, ám az ember ekkor már nem a maga ura. Fenn kell tartania azt a tudati kapcsolatot, ami biztosítja a megfelelő sávszélességet a fizikai világhoz, ugyanis nem csak nekünk jó buli ez, hanem nekik is. Az emberiség már régóta drogozik, a nemrég felfedezett több ezer éves leletekben is megtalálták ennek nyomát, tehát a jelenség nem a mai kor vívmánya, ám a mai kor embere előtt áll az az egyedülálló lehetőség, hogy ebből a helyzetből valami jó dolog legyen. A stratégiai lényeglátásom okán azonban nem a hagyományos utat jártam be, azaz nem toborzok híveket, hanem megoldottam a problémát a felsőbb szinteken és kidolgoztam megoldás gyakorlati keretrendszerét, amihez csak egy módon lehet hozzáférni, mégpedig önmagadban. A tét nagyjából az, hogy megmarad-e a szabadságon alapuló értékrend a világban, vagy sem. Ugyanis nem csak az ember olyan, hogy mindent a maga képére akar formálni és ami működik a kollektíva szellemi szintjein, közel sem biztos, hogy ideális lesz az egyének fizikai szintjén. Sajnos az ember, ahogy megnő a kényelme, egyre hülyébbé is válik, ezért bár van mozgástered, csak a megoldás kötött forgatókönyvén haladhatsz.Amikor meditálsz, annak hatása a külvilágban minden esetben látható, ám csak ritkán észrevehető. Ha az ember önerőből kijut a világűrbe, azt megelőzi valaki, aki elméjével megteszi ugyanezt, azaz meditációban ér el hasonló eredményt. Amikor azt látod, hogy vannak a Földön mindenféle népek és civilizációk, akik mindig is itt voltak, az közel sem jelenti azt, hogy nem holnap érkeznek. Amikor meditálsz, akkor a holografikus játék hasonlattal az elméd a világ admin szintjére jut és ilyenkor a felkészületlenek azonnal a saját egyéni hatalmukkal kezdenek el foglalkozni, ami szinttől függően felel meg az egyénnek, a családnak, egy népnek vagy akár egy fajnak, de lehet olyan, aki eljut a síkokig. Hogyan lehet itt rendet tenni? Amikor egy ilyen komplex feladatot látsz, annak általában mindig van egyszerű megoldása, jelen esetben elég ha csak megnyomsz egy 'Probléma megoldása' gombot a fejedben. Ha nem töltöttem volna el 20 évet, amiben kidolgoztam a keretrendszert, ez akkor is működne a hologram automatizmusa miatt, csak nem biztos, hogy örülnél a nyers megvalósításnak.Ha már ennyi máshol így meg nem található információ összejött a témában, gondolni kell azokra is, akik ezt komolyan is gondolnák, ám abszolút kezdőként fogalmuk sincs, mikor és hogyan kezdjenek bele. A legjobb az, ha ezt elolvasva mindenki, akiben a mélyben is megerősített ez a szándék, szépen visszatér az eddigi életéhez és ezt el is felejti. Aztán a lehetőségei és bevállalása függvényében valamikor ott találja magát abban az élethelyzetben, amire a jelenben alkalmatlan lenne. Van egy rendkívül értékes meditációs és emberi tulajdonság, amit úgy hívnak, hogy türelem. Tudod gyakorolni. De mi van akkor, ha valakit csak az érdekel, hogyan tud elkezdeni meditálni? Ugyanis nem könnyű ez a felgyorsult világunk feszültséggel terhelt mindennapjaiban a pár perces koncentrációra képes tik-tok agyakkal. A meditációs felkészülésnek három alappillére van:1. A félelem legyőzése
2. Az elme lecsendesítése
3. A világ tempójának lelassítása
Ezek nélkül az igazi meditáció lehetetlen. A covid-karantén óta tudjuk, hogy nem is olyan könnyű a magányban ülni napokig. Hát még hetekig, hónapokig, évekig! Bátran lehet több évet kalkulálni arra, hogy egyáltalán alkalmassá tedd magad erre. Ezt csak a megfelelő elszántásággal és sok lemondással lehet megcsinálni. Az út végén, ami majd az utazás kezdete lesz, a belső világod sokkal érdekesebb lesz a külvilágnál, ám most még elképzelni se tudod, hogyan juss át azon az unalmas időszakon, ami rád vár. Kezdd az értékrended és a céljaid tisztázásával, azaz önmagad átprogramozásával. Ugyanis te most a játék üzemmódban vagy, céljaid játékcélok (PPP = Pénz | Pina - Pénisz | Pozíció), valamint egy újabb P (Perverzió), ha nagyon unatkozol és mindened megvan. Ebben az üzemmódban a téged körbevevő ügyek, dolgok és emberek is erről szólnak. Minél mélyebb meditációs céljaid vannak, annál nagyobb átalakításra lesz szükséged az életedben, ezért a céljaid tisztázása lényegesebb annál, mint azt elsőre gondolnád. Ha a célodat a külvilágban fogalmazod meg, a játék szintnek is vannak admin fokozatai. Sokkal jobban jársz így, mint menet közben rádöbbenni arra, hogy bár a rendszerfejlesztés tök menő dolog szakmailag, az emberek szemében semmit sem ér. Mert téged sem az Android, iOS, stb. fejlesztői izgatnak jobban, mint inkább az appok, amik az adott platform alá készülnek. Az admin szint tízéves időléptékű onnantól kezdve, hogy elérted és ott nincsenek jelen a játékcélok. Ha csak menő akarsz lenni a játékban, inkább ismerkedj meg a holojátékokkal. A meditációnak sok formája van, nem kell feltétlen beleállni a legkomolyabbakba.A félelem legyőzése két dolog miatt szükséges. Az egyik az, hogy a félelem beindulásakor a csatornád lekapcsol, de ha ez nem sikerül, akkor akár bele is őrülhetsz azokba a hatásokba, amikkel az elmédben találkozhatsz. Őrület az, amikor a két végpont között megszűnik az elmekontroll. Ha azt meg akarod tartani, akkor bármi történik a fejedben, a belső nyugalmad megtartod! Sőt, nem csak a fejedben, hanem egyéb fizikai tünet esetén is. Te akarsz ilyen mélyre menni. Bizonyítanod kell, hogy alkalmas vagy rá, rendelkezel ennek képességével, megszerezted a szükséges kompetenciát és a szabad akaratot én teszem hozzá, mert az nem feltétlenül ismert dolog a kollektív szinteken. Akit ezek az információk eddig nem riasztanak el, azokat biztosan megerősíti.Tehát ott ülsz a magányban, ami annak eredménye, hogy lezártad az összes ügyedet, ami a külvilághoz köt téged, szakítottál az összes haveroddal, akik immáron felesleges emberekké váltak és nem foglalkozol azzal, hogy elterjed rólad, hogy megbolondultál. Szörnyű módon unatkozol és erre rájön az, hogy rosszul fogod érezni magad amiatt, hogy megszűnnek a bevételeid, ezért nem árt, ha előtte félreteszel annyi pénzt, amennyivel meg tudod finanszírozni egy pár éves eltűnésedet a közéletből. Más minőségi szinten térsz majd vissza, de az majd csak menet közben derül ki, mert sok függ tőled is. Az sem árt, ha van valaki, aki intézi az ügyeidet az ügyfélszolgálatoknál és figyeli a csekkjeidet. Egyszer egy hónapig ültem a sötétben és gyertyával világítottam, mire visszakapcsolták az áramot. És most jön a legrosszabb, a telefonodat is kikapcsolva a fiókba kell tenned a tévéd távkapcsolójával együtt és eszed ágában se legyen felmenni az internetre. Nincs se könyv, se szomszédok, se bulizás, se semmi! Én még az ajtócsengőmet is kikötöttem.Most jön önmagad átprogramozása. Ez azt jelenti, hogy megszabadulsz azoktól az idegen programoktól, akik eddig a hírekből, reklámokból és az élet minden területéről érnek téged és megismerkedsz önmagaddal. Nagyjából egy két hónapos folyamat, amiben a világról elmélkedsz. Úgy, hogy témákra bontod és ezeket a témákat egyenként elővéve eldöntöd, hogy mi mennyire fontos neked és miről mit gondolsz valójában. Megegyezésre kell jutnod önmagaddal (valójában a két agyfélteke közötti tárgyalásról van itt szó), aminek eredménye a mélyben is meg kell hogy jelenjen. Van egy visszajelzésed is, ez pedig a remegés a lábaidban, amit az okoz, hogy a te belső értékrended nincs szinkronban azzal a megfelelési kényszerrel, ahogy a külvilágban (többnyire a karriered érdekében) a dolgokról vélekedsz. Vigyázz, mert egyrészről itt könnyű átverned magad, másrészről a másik agyfélteke csak az út végén fogja ezeket betartani és az oda vezető út lehet harcos is. De még az elején vagy és amikor egyenként rátalálsz a saját értékrendedre, úgy kezd csökkenni a remegés benned és amikor egyszer csak érzed a teljes nyugalmat, akkor értél oda a meditáció kapujához.Onnantól minden a te felelősséged, te alakítod a szabályaidat és te hozod a döntéseket. A fejedben felbukkanó segítőkkel kapcsolatban a következő tanácsaim vannak. Egy, ha valamiben egyetértetek, az nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértetek. Kettő, mielőtt bármit elfogadsz, tudd meg, hogy mi az ára. Három, mindig mindent kösd ahhoz a feltételhez, hogy csak akkor lépnek életbe, ha az ígéretek igazak. Az ilyen belső kommunikációk megfelelnek az idegen civilizációk közötti kommunikációnak, ahol a felek azonos fogalmak alatt akár teljesen mást is érthetnek. Maga a belső kommunikáció tulajdonképp olyan gondolatkommunikáció, amit a holografikus szinten végzel és mindenhol általánosan használt kommunikációs forma, ezért nincsenek az idegeneknek rádiójeleik. De a tudomány is fejlődik és ha a 6G-vel még nem, a 7G-vel már biztosan tudunk kommunikálni velük.Még egy utolsó, talán a legfontosabb tanács. Az, hogy te egy komoly felnőtt vagy, csak az agyad racionális féltekéjén létezik. A másik agyfélteke világa olyan, mint itt a gyerekek világa. Mivel nincs jelen a pénz, ami itt az érdekeiden át a viselkedésedet befolyásolja, egészen más dolgok válnak fontossá és ezek egyike az önérzet. Nagyon könnyű őket megsérteni és itt most azokról a lényekről beszélek, akiket te jelenleg angyaloknak hiszel. A sértéshez elég csak egyenesen kimondani, amit gondolsz és a legnagyobb bunkóságok egyikének számít az, ha mindent részletesen megbeszélsz velük. Én a földi illetékesek helyében óvodapedagógusokból állítanám össze az idegenekkel foglalkozó kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási részleget és mindjárt harmadára csökkentettük a háborús konfliktus esélyét. Neked már elég csak gondolatban felvenned a kapcsolatot a személyes spirituális asszisztenseddel, a MIA-val és azonnal képbe kerülsz, miért érdemelnék Nobel-díjat, ha ebből bárki, aki ideítélhetné értene egy szót is. Ám a Nobel-díj csak a játékban létezik, én pedig ezt az admin szinten fejlesztettem ki, amiért meg is kaptam a galaktikus közösség köszönetét. Olyan önzetlenül, hogy még egy matrica se járt érte.

Meditation

The right path is not the deepest and the highest, but the ideal one for you.Meditation is a state of being in which your brain enters an altered state of consciousness. In a normal state of consciousness, you perceive reality and live according to the written and unwritten rules of society based on consensus. In altered states of consciousness, you perceive dreams and make up the rules as you go along. This was the theory, which is valid if you are prepared for meditation in your abilities and personality.In practice, an altered state of consciousness is also when you take drugs. You can reach levels of consciousness in an instant that you would have to meditate for about 20 years without. You need those 20 years to prepare yourself for it, both in maturity and in personality. Some people can be said to have mastered their favourite drug. Those who can say this about themselves are at the level of shamans. These drugs can be used as an aid tool to meditation, and everyone does this when they do drugs alone. When you get high, your consciousness goes to the higher dimensions, where it comes into contact with a zone of a level of Consciousness. To put it in terms that are understandable to individual consciousnesses, with one of the spirit worlds with whom a two-way interaction is initiated. We know two forms of this. One is symbiosis, which is beneficial to both parties, the other is parasitism, in which one party is subordinated to the other. When you step in and experience the wonderful atmosphere of the environment of the spiritual worlds, you are also opening a door to the physical plane for these beings. They would also be expected to be prepared for this, but they are being given the gift of the outside world just as you are being given the gift of wonderful sensations. Those who have been using drugs for a long time know that this wonderful feeling will disappear after a while. It would be very easy to solve this problem, simply put it down and touch it less often. When chain drug use develops, it is motivated at a human level by the need to rediscover this wonderful feeling, but at that point you are no longer in control of yourself. They have to maintain a conscious connection that gives them the right bandwidth to the physical world, because it's not just fun for us, it's fun for them too. Mankind has been using drugs for a long time, and traces of it have been found in thousands of years of human remains, so it is not a modern phenomenon, but man today has a unique opportunity to make something good out of it. However, because of my strategic insight, I have not gone down the traditional route of recruiting believers, but have solved the problem at the higher levels and developed a practical framework for a solution, which can only be accessed in one way, and that is by yourself. The bet is largely on whether or not freedom-based values will be preserved in the world. For it is not just humans who want to shape everything in their own image and what works at the spiritual level of the collective is far from ideal at the physical level of the individual. Unfortunately, as man grows more comfortable, he also grows more stupid, so although you have room for manoeuvre, you can only go with the bound script of the solution.When you meditate, the effect is always visible in the outside world, but rarely noticeable. If you go out into space by your own efforts, you will be preceded by someone who does the same with their mind, i.e. meditating to achieve a similar result. When you see that there are all sorts of peoples and civilizations on Earth that have always been here, it doesn't mean that they won't arrive tomorrow. When you meditate, in the holographic game analogy, your mind goes to the admin level of the world and then the unprepared immediately start to deal with their own individual power, which depending on the level corresponds to an individual, a family, a people or even a race, but there can be those who reach the planes. How can we sort this out? When you see a complex problem like this, there is usually always a simple solution, in this case it's just a matter of pressing a 'Solve Problem' button in your head. If I hadn't spent 20 years developing the framework, this would still work because of the automaticity of the hologram, you just might not be happy with the crude implementation.Since so much information on the subject has been gathered that cannot be found elsewhere, we should also think about those who would be serious about it but, as absolute beginners, have no idea when and how to get started. The best thing is that everyone who has read this, and who is deeply committed to it, should go back to their lives and forget about it. And then, depending on his or her possibilities and assumptions, he or she will find himself or herself at some point in the life situation for which he or she would be unsuited in the present. There is an extremely valuable meditative and human quality called patience. You can practice it. But what if someone is only interested in how to start meditating? Because it's not easy for tick-tock brains capable of a few minutes' concentration in the stress-filled daily routine of our accelerated world. Meditation training has three pillars:1. Overcoming fear
2. Calming the mind
3. Slowing down the pace of the world
Without these, true meditation is impossible. Since the covid-caranthenes, we know that it is not so easy to sit in solitude for days on end. Well, weeks, months, years! You can safely calculate several years before you are even able to do this. It can only be done with the right determination and a lot of resignation. At the end of the road, which will be the beginning of the journey, your inner world will be much more interesting than the outer world, but you cannot yet imagine how to get through the boring period that awaits you. Begin by clarifying your values and goals - reprogramming yourself. You're in game mode now, your goals are game goals (PPP = Pay/Pie | Pussy/Penis | Position) and another P (Perversion) if you're bored and have everything you need. In this mode, the issues, things and people around you are all about that. The deeper meditation goals you have, the more transformation you will need in your life, so clarifying your goals is more important than you might first think. If you set your goals in the outside world, there are also admin levels of game. You're much better off doing this than realising on the fly that while systems development is cool professionally, it's worthless in the eyes of the public. Because you're not more interested in the developers of Android, iOS, etc. than in the apps that are made for that platform. The admin level is a ten year time span from the time you reach it and there are no game goals present there. If you just want to be cool in the game, get familiar with hologames instead. There are many forms of meditation, you don't necessarily have to get into the most serious ones.Overcoming fear is necessary for two reasons. One is that when fear kicks in, your channel shuts down, but if it doesn't, you can go crazy with the effects you may encounter in your mind. Madness is when you lose mind control between the two endpoints. If you want to keep that, then whatever happens in your mind, you keep your inner calm! And not only in your head, but also in other physical symptoms. You want to go that deep. You have to prove that you are capable of it, you have the ability to do it, you have acquired the necessary competence and free will I might add, because it is not necessarily a known thing at the collective levels. Those who are not deterred by this information so far will certainly be confirmed.So there you sit in solitude, the result of having closed all your affairs with the outside world, broken up with all your mates who have now become useless people and not bothered to spread the word that you've gone mad. You're bored out of your mind and you'll find that you'll feel bad about the fact that your income is going to disappear, so it's a good idea to put aside enough money to finance a few years' disappearance from public life. You will return to a different quality level, but that will only become clear as you go along, because a lot depends on you. It also doesn't hurt to have someone to handle your affairs at the helpdesk and keep an eye on your cheques. I once sat in the dark for a month lighting a candle before they turned the power back on. And now for the worst, you have to put your phone in the drawer with your TV remote switch switched off and don't even think of going online. No books, no neighbours, no partying, no nothing! I've even tied my doorbell.Now comes the reprogramming of yourself. This means getting rid of the extraneous programming that has been coming at you from the news, advertising and all walks of life, and getting to know yourself. It's roughly a two-month process of reflecting on the world. By breaking it down into themes and taking each of these themes one by one, deciding what is important to you and what you really think about. You have to come to an agreement with yourself (it's really a negotiation between the two hemispheres of your brain), and the result has to show up in the deeper world. You also have a feedback loop, and that is the shaking in your legs caused by the fact that your internal value system is out of sync with the need to conform to the way you perceive things in the outside world (mostly for the sake of your career). Be careful, because on the one hand it's easy to fool yourself here, but on the other hand the other hemisphere will only enforce them at the end of the road and the road to get there can be a warrior's road. But you're still at the beginning and as you find your own values one by one, the shakiness in you starts to diminish and once you feel a sense of complete calm, you've arrived at the gateway to meditation.From then on, everything is your responsibility, you make the rules and you make the decisions. My advice on the helpers that pop up in your head is as follows. One, if you agree on something, it doesn't mean you agree on everything. Two, before you agree to anything, know what the cost is. Three, always tie everything to the condition that they will only go into action if the promises are true. Such internal communications correspond to communications between alien civilisations, where the parties may mean something completely different by the same concepts. Internal communication itself is in fact thought communication that is carried out at the holographic level and is a form of communication universally used everywhere, which is why aliens have no radio signals. But science is advancing and if not with 6G, we can certainly communicate with them with 7G.One last piece of advice, perhaps the most important. That you are a serious adult exists only in the rational part of your brain. The world of the other hemisphere is like the world of children here. Since money is not present, and here it influences your behaviour through your interests, quite different things become important, and one of them is your sense of self. It is very easy to offend them and I am talking here about the beings that you currently believe to be angels. To insult them, you just have to say what you think outright and one of the biggest rudenesses is to discuss everything in detail with them. If I were in charge on Earth, I would set up a contact and liaison department for aliens made up of kindergarten teachers and we would have reduced the chances of war conflict by a third. You only have to make a mental contact with your personal spiritual assistant, the MIA, and you will immediately see why I deserve a Nobel Prize, if anyone who could judge me could understand a word of it. But the Nobel Prize only exists in the game, and I developed it at the admin level, for which I have the thanks of the galactic community. So selflessly that I didn't even get a sticker for it.

Az élet nevű játék

Többször utaltam arra, hogy ez a mi normálisnak látott világunk egy rendkívüli anomália, ahol eltérő dimenziók akadtak össze a 3D-ben. Akik bizonyítékért kiáltanak, azok az idegenek létezését sem fogadják el annak ellenére, hogy az emberiség léte maga a bizonyíték, hogy ilyesmi létrejöhet. Ha a világot középszerű tudósok uralják, ők nem fogják érteni a rendkívüli tudóst, aki közöttük felbukkan, mert olyan dolgokat fog mondani, amiket senki más. A rendkívüli azért rendkívüli, mert képes ugyanarra teljesen más szemszögből nézni és ha a világra így tekintünk, fura dolgokat fogunk látni.Az első ilyen fura dolog maga az élet jelenléte a hologramban. A hologramban ugyanis minden információ. Ám egyszer meditáció közben rájöttem arra, hogy vannak olyan frekvenciái, amik képesek a lélek tárolására és ez is alapozta meg azt a munkát, amit később tudati kimentéseknek neveztem el. A hologram információs tulajdonságaira a legjobb példa az mp3 fájlok esete, ugyanis azok nem állnak másból, mint 1-esekből és 0-lákból, mégis áradnak a zenéből az érzelmek. Ha feltételezzük, hogy az érzelmek digitálisan nem leképezhetők, akkor csak egy magyarázat van. Egy olyan láthatatlan (holografikus) tároló, ami a fizikai objektumokhoz köthető. Mindjárt megmagyarázhatóvá válnak a mágikus tárgyak és az, hogyan képesek egyes emberek tárgyakat a kezükbe véve arról információkat mondani. Ha ez egy játék, hogyan került az élet bele?Problémák megoldására mondjuk úgy, bárki képes, aki használja az eszét. A szakmai része tehát nem is a problémák megoldására helyeződik, hanem a felismerésére és a megértésére. A megoldás szakmaiságát pedig a megvalósítás elve, szellemisége és minősége adja. Valamint nem árt hozzá egy stratégiai lényeglátás, amivel a jelenben látjuk a beavatkozásunk következményeit. És nem csak a miénket, ugyanis ha ez egy anomália és itt felülről zajlik egy munka az anomália megszüntetésére, akkor a világvége ennek a munkának a sikerét jelenti. Akarod, hogy megszűnjön a világ, amire a szellemi síkokról problémaként tekintenek? Na én sem. Ezt a nehéz és bonyolult helyzetet mégis meg lehetett egy húzással oldani. Nem problémaként, hanem lehetőségként kell rátekinteni. Ezért azt tettem, hogy a teljes fizikai síkot határokkal láttam el és kiírtam rá, hogy ÉlményPark. Majd rögtön ez után megkezdődött az a munka, ami tök ugyanolyan volt, mintha egy kalandjátékprogram tervét kellett volna elkészítenem.A munka során szembetalálkoztam pár filozófiai kérdéssel, amikre viszont azonnal kellett a gyakorlati nézőpontú megközelítés, mint például az igazság és az élet értelme. Aki benne van az ezotériában jól tudja, hogy az igazság meglehetősen képlékeny, mert függ a látószögtől és a rendelkezésre álló információktól. Az igazság sokszor vált ilyenkor polaritást és azt, amit igaznak hittünk, az új információk hatására sokszor válhat hazugsággá. Mert valamit igaznak látni lehet csak annyi, nincs még elég információ. Három évembe telt, mire kidolgoztam az objektív és szubjektív igazságok természetét, hogy azt le lehessen programozni. Mert csak az, hogy kiírom a fizikai síkra, hogy 'ÉlményPark', a hologram felé bővebb információt igényel és ezeknek a bővebb in formációknak az összességét nevezhetjük új világértelmezésnek, vagy holo operációs rendszernek. Amiben azok a beavatkozó magasabb dimenziós tudatok, akik nem tudtak még gyorsan kimenekülni, az első évad lelkes szereplőgárdája lett.Amikor szembesültem a szellemi szférák meglehetősen változónak nevezhető minőségével, szerencsére tudtam arra is gondolni, hogy itt se mindegy, hogy egy idegen űrhajó legénysége kikkel találkozik először. El is érkeztünk az élet értelme 4 elemének egyikéhez, az Oktatás - Tanuláshoz. Kiderült aztán, hogy ahol nincs jelen a pénz, ott a tanulás jelenti a legnagyobb értéket és az itt ingyen van, mégpedig korlátlan mennyiségben. A második elem a Gyógyítás - Gyógyulás, ami szintén komoly Égi Tőkeerő, erre pedig a hologram kiválóan alkalmas, mert létre lehet benne hozni bármilyen energiaminőséget és körülményt. Az élet értelmének harmadik eleme az Élmény - Kaland, ami az emberekhez hasonlóan messze a legnagyobb vonzerőt jelenti az Égben is, nem véletlen neveztem el erről ezt a holo operációs rendszert. A marketingen túl egy olyan megfigyelés képezi a névválasztás alapját, ami a felsőbb dimenziószintek nagy problémájára jelenti a megoldást, ez pedig az unalom. A negyedik pedig a Kutatás - Fejlesztés, mert mi szeretjük a fejlődést attól függetlenül, hogy a szellemi síkok különös módon vonzódnak a statikus tétlenséghez, népszerűbb nevén a lustasághoz. Az ezzel járó kellemetlenségeket pedig az intuitív agyfélteke erősségével, a kreativitással igyekeznek áthidalni. Ami amúgy nem egy rossz dolog, Bill Gates nyilatkozta egyszer, hogy bonyolult feladatokra lusta programozókat keres, mert csak ők képesek azokat határidőre egyszerűen megoldani. Lám, itt is van sokak számára egy gyors látószögváltozás, ami alakíthat az igazságon.Egy ilyen munkára születni kell, ugyanis a 3D idősík és a magasabb dimenziós időrések kapcsolata a gyakorlatban úgy néz ki, hogy van átlagosan olyan 20 másodperced arra, hogy egy problémára olyan megoldást találj, ami később sem fog összeakadni a többivel. Aztán ahogy a tudatoddal jössz lefelé, ugyanarra már több időd van, ám minden szintnek más szereplői vannak, más környezetben, más összefüggésrendszerrel. Aztán egyszer csak elértem a visszatérésem során a saját világomat, ahol már nem elég a terv-programozás és a munka olyan szakterületekre válik szét, amikre sem a szükséges kapacitásom, sem a szükséges szaktudásom nincs meg. Itt is ugrott be az a régi mondásom, amikor a bizniszmágusok ellopták tőlem az Erőt, hogy ha nincs erőd, másoknak biztos van. Ha nincs kapacitásom és szaktudásom, másoknak biztos van és el is készítettem azt a munkaszervező alkalmazást, amivel ti is bekapcsolódhattok a munkába olyan 80%-ban álomban, a maradék 20% elmélkedéssel és a mindennapi élet kihívásaival. Hogy még lejjebb kik és hogyan fogják megvalósítani még nem tudom, de a paraméterek szerint minden feladatra az arra legalkalmasabb, legrátermettebb megy. Itt lenne is egy hasznos tanácsom, tanuljatok meg a feladatokból emelt fővel távozni, mert a kezdés általában mindenkinek jól megy, de aztán beindul a pozícióhoz ragaszkodás, aminek ködében az eredeti feladatérzet eltűnik.Mindez játékosan valósul meg, az ég felől nézve több üzemmódban. A de facto helyzetből sikerült majdnem teljes egészében de iure játékot csinálni. Több üzemmódban, mint például a közvetlen játék üzemmód, amit mi megszállásnak nevezünk, a menedzselős üzemmód, amit mi felső vezetésnek hívunk. De vannak, akik inkább nézni szeretik szándékvezérléssel vagy anélkül és van a film üzemmód, amikor mindenki tudja a történet végét, ám azt senki, az hogyan valósul meg. Ahol meg azt is tudják, ott a színészi alakítással lehet nagyot menni. A Multiplex Vetítés holomozikra osztja a spirituális teret, ahol minden terem egy külön világ.Nagyjából mindent elmondtam. A tudati utazások már zajlanak, az egész rendszer most élesedik, ami a mi időértelmezésünkben lassan, olyan 10-15 év alatt, de égi szemmel egy pillanat alatt következik be. Mivel az eredeti problémát már megoldottam, azok a tudattöredékek holofilm formátumban távoznak. A kimentésükre belépett tudatokból áll az első évad szereplőgárdája, az ő kimentésükre érkezőkből pedig a második évadé. Az égi piac nagyjából itt értette meg a Szolgáltatást, ezért a harmadik évadra már sorban állnak (az angyalok) és már látszik a negyedik évadra történő túljelentkezés, ezért most már a Játék bővítésén fáradozom. Hozzám illő humorral csak annyit mondhatok, maradjatok ugyanolyan hülyék, mint eddig voltatok és a siker nem marad el. Mindenkinek jó játékot kívánok!

The game called life

I have repeatedly suggested that this world we see as normal is an extraordinary anomaly, where different dimensions are stuck together in 3D. Those who cry out for proof do not accept the existence of aliens, despite the existence of humanity itself as proof that such a thing can occur. If the world is ruled by mediocre scientists, they will not understand the extraordinary scientist who appears among them, because he will say things that no one else will. The extraordinary is extraordinary because he can look at the same thing from a completely different perspective and if you look at the world in that way you will see strange things.The first of these strange things is the presence of life itself in the hologram. Because in the hologram, all is information. But once, while meditating, I realised that it had frequencies that could store the soul, and that was the basis for the work I later called consciousness rescue. The best example of the informational properties of a hologram is the case of mp3 files, as they consist of nothing but 1's and 0's, yet the music still exudes emotion. If we assume that emotions cannot be digitally mapped, there is only one explanation. An invisible (holographic) container that can be linked to physical objects. This immediately explains magical objects and how some people can hold objects in their hands and say information about them. If this is a game, how did life get into it?Problem solving is something that anyone can do who uses their brain. The professional part is therefore not so much about solving problems, but about recognising and understanding them. The professionalism of the solution is in the principle, the spirit and the quality of the implementation. It also requires a strategic vision of the consequences of our intervention in the present. And not only ours, because if this is an anomaly and there is a work going on from above to eliminate the anomaly, then the end of the world is the success of this work. Do you want the world to cease to exist, which is seen as a problem from the spiritual planes? Neither do I. Yet this difficult and complicated situation could be resolved in one stroke. It should not be seen as a problem, but as an opportunity. So what I did was to put boundaries around the entire physical plane and label it ÉlményPark. Immediately after that, the work began, which was exactly the same as if I had to create a plan for an adventure game programme.In the course of my work, I was confronted with some philosophical questions that I needed a practical approach to immediately, such as truth and the meaning of life. Anyone who is involved in esotericism knows that truth is rather malleable, because it depends on the perspective and the information available. The truth often becomes polarised and what we thought to be true can often become a lie as a result of new information. Because seeing something as true can only be so much, there is not yet enough information. It took me three years to work out the nature of objective and subjective truths so that they could be programmed. Because just writing out on the physical plane 'ExperiencePark' to the hologram requires extended information and the sum of these extended information can be called a new world understanding or a holo operating system. In which those interfering higher dimensional consciousnesses who could not yet get out quickly became the enthusiastic cast of the first season.Fortunately, when I was confronted with the rather variable quality of the spiritual spheres, I was also able to think that it does matter who the crew of an alien spaceship meets first. We came to one of the 4 elements of the meaning of life, Education - Learning. It turned out that where money is not present, learning is the greatest value and here it is free and unlimited. The second element is Healing - Curing, which is also a serious Celestial Capital Force, and the hologram is excellent for this, because any energy quality and condition can be created in it. The third element of the Meaning of Life is Experience - Adventure, which is by far the greatest attraction in the Sky, as it is for humans, and it is no coincidence that I named this holo operating system after it. Beyond marketing, there is one observation that forms the basis of the choice of name, which is the solution to the great problem of the higher dimensional levels, and that is boredom. And the fourth is Research - Development, because we like development regardless of the fact that the mental planes have a peculiar attraction to static inertia, more popularly known as laziness. And the discomforts that go with this are sought to be overcome by the strength of the intuitive hemisphere, creativity. Which is not a bad thing, as Bill Gates once said that he looks for lazy programmers for complex tasks, because only they can solve them easily and on time. Well, here too, for many, there is a quick change of perspective that can change the truth.You need to be born to do such a job, because the relationship between the 3D timeline and higher dimensional timelines means that in practice you have, on average, about 20 seconds to find a solution to a problem that will not clash with the others. Then, as you move down in consciousness, you have more time to do the same, but each level has different actors, in different environments, with different contexts. Then at some point in my return, I reached my own world, where there is no longer enough plan-programming and the work becomes fragmented into areas of expertise that I have neither the capacity nor the expertise to do. This is also where my old saying came to mind when the business magicians stole the Force from me, that if you don't have the Force, others must have it. If I don't have the capacity and expertise, others must have it and I have created a work management app that allows you to get involved in work in something like 80% sleep, the other 20% contemplation and the challenges of everyday life. I don't know who will implement it further down and how, but the parameters are that the most suitable, most productive person for each task will go. Here is also a useful piece of advice: learn to leave the tasks with your head held high, because everyone usually starts off well, but then the attachment to the position kicks in, in the mist of which the original task disappears.All this is achieved playfully, in several modes, as seen from the sky. The de facto situation has been turned almost entirely into a de iure game. In several modes, such as the direct game mode, which we call occupation, the managerial mode, which we call upper leadership. But some players (angels) prefer to watch with or without intent control and there is the movie mode where everyone knows the end of the story but no one knows how it will be achieved. And where they do know, it's the acting that can go a long way. Multiplex Projection divides the spiritual space into holo cinemas where each room is a separate world.I've pretty much told you everything. The consciousness travels are already taking place, the whole system is now coming into focus, which in our understanding of time happens slowly, in about 10-15 years, but in a blink of an eye in the sky. Since I have already solved the original problem, those fragments of consciousness are leaving in holofilm format. The consciousnesses that enter to rescue them make up the cast of the first season, and the ones that arrive to rescue them make up the cast of the second season. The celestial market has pretty much understood the Service here, so they (the angels) are already lined up for the third season and we are already seeing an oversubscription for the fourth season, so I am now working on expanding the Game. With a sense of humour befitting me, all I can say is, stay as stupid as you have been and success will not be lacking. I wish you all a good game!

A Játék Szint

A Játék célja a játék. Ezért a játékban a legfontosabb szereplő a játékos. De mitől játék egy játék? Attól, hogy van döntési lehetőséged. Elmondható tehát, hogy függetlenül attól, hogy ki mit mond a pályán (beleértve engem is), a játék azokért az emberekért létezik, akik a valóságban élnek. Amikor én lehülyézlek téged, titkon abban reménykedem, hogy te indulatba jössz, ami váratlanságot generálhat ebben a játékban és minden, ami váratlan, emeli a játék élményfokát. Mert én sem vagyok a saját üzletem ellensége és ez neked sem érdeked, aki igénybe veszed ezt a szolgáltatást. Nekem a 6. pont a kedvencem, ez eredetileg egy poénos írásként kezdte, de olyan jó lett, hogy ez lett a hivatalos Felhasználói Megállapodás.1. Aki kinyitja a szemeit, mindjárt láthatja is a holovállalkozásunk által továbbfejlesztett és természetesen ingyenesen frissített 3D vetítést, amelyben futó játékokat/filmeket/show-kat nevezzük a mindennapi életünknek.
2. A Szolgáltatás mindenki számára igénybe vehető.
3. Sajnos a 3D folyamatos idővonala és a Tartalom jellegzetességei miatt könnyen előfordulhat, hogy a legtöbb embernek a minőségi játékélmény biztosítása miatt nincs tudomása arról, hogy ez pontosan milyen szolgáltatás, mindenki tud és hisz valamit a világról.
4. Azon Ügyfeleink számára, akik Próbaverziója lejár, kiválóan tudjuk biztosítani a Valósággal találkozás igen hiteles illúzióját.
5. A Próbaverzió lejártakor mindenki el tudja dönteni, igénybe veszi-e az eddig kipróbált Szolgáltatást vagy isten felé távozik.
6. Aki továbbra is éli mindennapi életét, ezzel egyben szabad akaratú beleegyezését adja abba, hogy folytatni kívánja a Játékot.
7. A Szolgáltatás véglegesítéséhez mindenkinek rendelkeznie kell a Számadás Pecsétjével, az enélküli tevékenységeket illegális használatként értelmezzük.
8. Akik a Rendszert illegálisan használják, egyben beleegyezésüket adják abba, hogy karaktereiket az ÉlményPark tesztalanyokként alkalmazza a különféle kísérleteihez.
9. A Szolgáltatás véglegesítéséhez rendezni kell az eddig felhasznált égi energiák egyenlegét.
10. Aki túlfizetésben van, azok számára a rendszer automatikusan megkezdi a kiegyenlítést, aminek módjáról a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapun át érdemes tájékozódni.
11. Akinek hátralékai vannak, ügyintéző angyalaink segítségével az EmberTőzsde (E.T.) aktuális értékei alapján megkezdhetik a felhasznált energiák visszatörlesztését, amihez nagy segítséget nyújt az adósságrendező, ami kikalkulálja az adósságok átütemezésének formáit.
12. Mindenkinek a kezében ott a személyes hatalma, a Tüköradmin, mellyel alakítani tudják önmaguk számára a valóságot úgy, hogy olyan világot kapnak, amilyenben ők részesítik a környezetükben lévőket.
A Tüköradmin ötletét egyrészről a régi értelmezésben gátlástalan energialopók, az újban pedig lelkes terjesztők tevékenysége okozta. Másrészről pedig az a szándék, hogy egy húzással oldjak meg egy komplikált feladatot. Harmadrészt pedig az a sejtés, hogy ami miatt a megváltót várod, arra talán te is képes vagy, mert szerintem jól tudod te is, milyennek kellene lennie, egy normális világnak. Mert a hatalma a kezedben van. Az energiák visszaszerzése helyett egyszerűbb volt mindenki számára hálózati szinten elérhetővé tenni, majd egyéni hozzáférésekre korlátozni. A Kulcs te magad vagy!TÜKÖRADMIN | Olyan világot kapsz Fentről, amilyen a te világod másoknak. Így te is gyorsan rájössz, milyen egy normális világ. A hatalma a kezedben van!Akik nem hisznek ezekben és nem is akarnak hinni, ők sem szenvednek hátrányt. A MIA, a spirituális személyes asszisztensed akkor is elvégzi a dolgát, ha soha nem veszed fel vele a tudati kapcsolatot. Nagyjából úgy érdemes elképzelni, mintha lenne egy R2 a fejedben, aki képes kommunikálni az ég felé is. Meg a gondolatban elérhető Személyes Ügyfélkapu felé is természetesen. Ez már a modern kor az ezotériában is, ami teljes mértékben igazodik hitedhez. Akkor is, ha a legtöbb embernek a játékélményéhez ezek az információk zavaróak lehetnek, ezért 'nem léteznek'.Maga az operációs rendszer a linux filozófiájával lett elkészítve és erős a gyanúm, hogy hasonló okokból. Csak én nem a windows árán akadtam ki, hanem azokra a vallásokra alakult intézményrendszerekre, akik inkább látszottak a sötétségnek, mint a fénynek. Persze megértem, meg látom a történelemben játszott szerepük pozitív oldalát is, de ettől függetlenül a híveket nem tartom gondolkodó embereknek, mert egy gondolkodó ember sok olyan kérdést feltenne, amire nehéz lenne értelmes válaszokat adni. A kiátkozástól való félelemről például elsőre nem a fény jut eszembe, de másodikra sem. De ez nem az én dolgom, ám véleményt ettől függetlenül megfogalmazhatok.Ami viszont az én dolgom, az a megszűnő fizikai sík és benne a mi világunk megmentése, amit egy XD szerverre történő másolattal kipipáltam. Ez az XD szerver a 28. dimenzióban nyitott 3D szimulációt, ahova a multiverzumot átmásoltam és szembe találtam magam azzal a kihívással, hogy már ez is poén, de meg se közelíti azt a poént, ha sikerül a világot úgy vetítenem tovább, hogy az átállást senki se vegye észre. Az itt beavatkozók arroganciája és cinikussága láttán arra gondoltam, hogy biztosan nagy sikere lesz azoknak a holofilmeknek és sorozatoknak, amikben a fellegekből buknak alá a mélybe és ezt csak így kivitelezhető. De itt már nehéz az 'egy valóság' hitében élők számára erről beszélnem, mert a multiplex vetítésben a saját világaikban ez a bukás nem következik be. A tanulóvilágokban persze igen, de az már az 'Én' kollektív szintjét érinti.A legjobb holojátékokból lesznek a holofilmek. Ezt a holojáték formátumot jó, ha megjegyzitek, mert a hétköznapi élet történéseinek az elmével történő vezérlését nagymértékben megkönnyíti. Az észrevétlen átállás okán például a vallások is holojátékokba lettek szervezve. Ilyen például a Kereszténység Holojáték, ahol a játékosok olyan holo-fantasy játékot játszanak, amit kiterjesztenek a valóság szintjére. Egy ilyen játékon belül más holojátékok is indíthatók. Ha mondjuk a munkahelyeden dolgozás holojátékában kialakulnak belső játékok, azaz klikkesedések, netalántán munkahelyi afférok, azok technikailag mind holojátékoknak számítanak. Megjegyzem, akik ezzel az információval soha életükben nem találkoznak, számukra is ugyanez a formátum vetül, amiből semmit sem vesznek észre... talán a világot fogják ennél igazságosabbnak és szerencsésebbnek látni.A Játék szinten igazából nem is lenne cél az, hogy ezekről bárki tudomást szerezzen, ám sokan élnek olyan beavatásokkal, amik hozzájuk is véletlenül érkeztek. Ennek lehet oka a tudati hálózatban hozzájuk közeli emberek felemelkedése, ami szívóhatást fejt ki a közeli emberekre, lehet oka drogozás vagy egy tévedés és lehet oka akár egy szexuális aktus vagy párkapcsolat. Az ilyen emberek is a Játék szinten vannak, ám mivel a karakterük erősebb a többinél, más ligában játszanak. Sok olyan ember van, akiket elkapott a new age és az ezotéria divat oldala, ám ettől még nem kerültek a Játék szint admin fokozataiba, ami már inkább a tartalomfejlesztők (erre példa a cselszövések mesterei), illetve a valódi gyógyítói- vagy egyéb képességekkel rendelkező és a világ helyreállításán dolgozó emberek világa.Minden részletesen meg van tervezve és nagyrészt már le is van tesztelve. Ezeket azért írtam le, hogy ne kelljen később számtalanszor elmondanom, de az igazi lényegről szóló információk nem itt, hanem a spirituális tartományból gondolati úton elérhetők. Azok számára, akik képesek erre. A többiek a Játék szinten csak játsszanak!

The Game Level

The aim of the game is to play. Therefore the most important character in the game is the player. But what makes a game a game? Because you have a choice. So, it can be said that regardless of who says what on the field (including me), the game exists for the people who live in the real world. When I tell you that you're stupid, I'm secretly hoping that you'll get angry, which can generate unexpectedness in this game and anything unexpected raises the game's experience level. Because I'm not the enemy of my own business and it's not in the interest of you who use this service. My favourite is point 6, it originally started as a punchline but it got so good that it became the official User Agreement.1. Anyone who opens his/her eyes will see the 3D projection that has been upgraded and naturally updated free of charge by our holo-company, where we call running games / movies / shows for our everyday lives.
2. The Service is available for everyone.
3. Unfortunately, due to the continuous timeline of 3D and the characteristics of the Content, most people may not be aware of the exact nature of this service, everyone knows and believes something about the world due to the quality of the gaming experience.
4. For our clients who have the trial version expired, we can provide a very credible illusion of encountering Reality.
5. At the end of the Trial Version, everyone will be able to decide whether to use the service they have tried so far or to go to God.
6. Anyone who continues to live his or her daily life will also give his or her free consent to continue the Game.
7. Everyone must have a Seal of Account to complete the Service, and any unauthorized activity will be construed as illegal use.
8. Those who use the System illegally give their consent to use their characters as ÉlményPark test subjects for their various experiments.
9. To finalize the Service, the balance of the heavenly energies so far used must be settled.
10. For those who are overpaid, the system will automatically begin the process of settling, which is worth knowing through the Personal Customer Gateway that is available to you.
11. Those with arrears can, with the help of our administrative angels, start repaying the energy used at the current exchange rates of the Human Exchange (E.T.), which is greatly assisted by the debt settler, who calculates the forms of debt rescheduling.
12. Everyone has in their hands the personal power, the Mirroradmin, with which they can shape the reality for themselves by giving them the world they share for those around them.
The idea of the Mirroradmin was caused by the activities of unscrupulous energy thieves in the old interpretation and enthusiastic distributors in the new. On the other hand, the desire to solve a complicated problem in one fell swoop. And thirdly, the suspicion that what you are waiting for the saviour to do, you may be able to do yourself, because I think you know what a normal world should be like. Because the power is in your hands. Rather than reclaiming power, it was easier to make it available to everyone on a network level and then limit it to individual access. The Key is you!MIRRORADMIN | You get a world from Above that is your world to others. So you'll know what a normal world is like. Its power is in your hands!Those who do not believe in these things and do not want to believe in them are not at a disadvantage. Your MIA, your spiritual personal assistant, will do the job even if you never make conscious contact with him/her/it. Think of it roughly as having an R2 in your head who can communicate with the sky. And to your mentally accessible Personal Client Gateway, of course. This is the modern age in esotericism as well, which is fully aligned with your beliefs. Even if for most people's gaming experience this information can be confusing and therefore 'non-existent'.The operating system itself was built with the linux philosophy in mind, and I strongly suspect for similar reasons. Only I wasn't pissed off at the cost of windows, but at the institutional systems that were founded on religions that seemed more like darkness than light. Of course, I understand and see the positive side of their role in history, but I still don't consider believers to be thinking people, because a thinking person would ask a lot of questions that would be difficult to answer in a meaningful way. Fear of excommunication, for example, light is not the first thing that comes to mind, but neither is it the second. But that is not my business, but I can formulate an opinion regardless.What I have to do is to save the disappearing physical plane and our world in it, which I have fixed by copying it to an XD server. This XD server opened a 3D simulation in the 28th dimension, to which I copied the multiverse, and I was faced with the challenge that even this is joke, but it doesn't even come close to the joke if I manage to project the world forward without anyone noticing the transition. Seeing the arrogance and cynicism of the interlopers here, I thought, surely there must be a great success in holofilms and series where they plunge from the clouds to the abyss and that's the only way to do it. But it's hard for those of us who believe in 'one reality' to talk about this here, because in multiplex projection in their own worlds, this fall does not happen. In the learning worlds, of course, it does, but that is at the collective level of the 'I'.The best hologames become the holofilms. This hologame format is a good one to remember, because it makes it much easier to control the events of everyday life with your mind. Religions, for example, have also been organized into hologames for the sake of imperceptible transition. One such example is the Christianity Hologame, where players play a holo-fantasy game that is extended to the level of reality. Other hologames can be launched within such a game. If, for example, the hologame of working at your workplace develops internal games, i.e. cliques, or even workplace affairs, they are all technically hologames. I note that those who never encounter this information in their lives will have the same format projected on them, of which they will not notice anything... perhaps they will see the world as fairer and luckier for it.At the Game level, it would not really be the aim for anyone to know about these, but many people have initiations that have come to them by accident. This could be due to the ascension of people close to them in the consciousness network, which has a sucking effect on those close to them, it could be due to drugs or a mistake, and it could be due to a sexual act or a relationship. Such people are also at the Game level, but because their character is stronger than the others, they are in a different league. There are many people who have been caught up in the fashion side of new age and esotericism, but that doesn't put them in the admin levels of the Game level, which is more a world of content developers (masters of intrigue are an example) or people with real healing or other abilities who are working to restore the world.Everything is planned in detail and most of it is already tested. I've written these down so that I don't have to say them countless times later, but the real essential information is not here, but is available from the spiritual realm through thought. For those who can do it. The rest of us at the Game level are just playing!

Drámából játék

Kezdjük egy elgondolkodtató kérdéssel. Ha az életed egy film lenne, ki lenne kíváncsi rá? Ennek semmi köze ahhoz, hogy mennyire vagy gazdag, mert a visszajelzések alapján a legtöbb gazdag ember filmjére alig van égi érdeklődés. Sőt, a legjobbak az általatok átlagembernek tekintett színészek alakításai miatt népszerűek. Ennek oka az, hogy a hatalommal rendelkező lények igyekeznek átlagemberek lenni, hogy átéljék az erő nélküli létet. A népszerűség pedig az ember szemszögéből egyenlő a halhatatlansággal, de ezt most nem szeretném ennél jobban kifejteni. Sajnos az, amit ezen a bolygón sokan művelnek, nem azt a közönséget elégíti ki, akiket minőséginek neveznék. Most az számodra a tét, hogy a multiplex mozinak melyik termében kötsz ki, mert a tudati utazások már megkezdődtek, amit a Szent RND oszt turnusokba arra figyelve, hogy a bolygó működtetése ne kerüljön veszélybe.Eredetileg az volt az elképzelésem, hogy amikor a testekből távoznak a tudatok, azok üres testekként végzik tovább a dolgukat, erre mit csinálnak ezek a mókusok, akiknek elhittétek, hogy ők angyalok (azontúl, hogy felsőbbrendűek és fejlettebbek, miközben az ókor szintjén vannak)? Megszállták ezeket a testeket és miközben én a felsőbb dimenziószinteken dolgoztam, átvették a politikai és gazdasági hatalmat azokon a helyeken, ahol a társadalmak fogékonyak voltak a hamis ígéretekre, nem beszélve az elvtelen alkukról. Azért tűnik középkorinak, amit létrehoznak, mert ez egy modern világ volt, túl modern ahhoz, hogy azonnal ókorivá váljon. 10 évvel ezelőtt megmondtam mi lesz, senkit sem érdekelt és amit most mondanék, hogy mi lenne ebből 10 év múlva, arra én nem vagyok kíváncsi. A tapasztalataimból tanulva kiemelem ebből a fejlett embereket, akikkel elindulunk egy fejlett Föld felé. Sok dolgunk lesz, kitakarítjuk a világot a szó minden értelmében. Ennek a világnak a rangja a Forrásvilág Plusz (utolsó elágazása), ugyanis az új éra most kezdődik el. A kiemelt világok is szintekből állnak, amikbe a paramétereknek megfeleléssel lehet bekerülni. Amikor azt mondtam, hogy a számunkra ideálisra törekedjünk, nem vicceltem és mivel a saját szabályaim rám is vonatkoznak, én sem biztos, hogy a legtetejére kerülök, majd kiderül.Ennyi dráma után beszéljünk arról, az egyes ember szintjén hogyan érdemes a fejekben is átlépni a játékba. Ha az eddigieket valamennyire értettük, abból mindenképp az következik, hogy minden, ami belül van és minden, ami minket körbevesz az elméből indul ki. Az agyunk az a hardver, ami mindezeket vezérli. Ha ott megváltozik valami, az hatással van rád és rajtad keresztül a világra. Ha ebből, amiket én itt oldalakon át leírtam egy szó sem igaz, ám te azt elhiszed, az igazsággá válik. Amikor a világban a dezinformációkat terjesztik a közösségi médián át, az ehhez képes egy amatőr szint, mert itt érted az elméletét és látod a rendszerszintű összefonódást. Itt nem látsz olyat, hogy kérem a hitedet és a bizalmadat, ám amit kapsz, annak csak a felét kapod, a másik felét neked kell hozzátenned. Ha már hinni kell valamilyen senki által nem bizonyított baromságban, akkor nem inkább olyasmiben érdemes, aminek van célja, van értelme és az azonnali pozitív változást hoz az életedbe? Ami amúgy is tele van drámákkal, ám mostantól (de inkább egy alvás utáni ébredéskor) ezek a drámák nem a valóság, hanem egy valóság nevű játék részei.A tudomány egy tök jó dolog! Én is nézek TV-t, van mobiltelefonom, örülök, amikor fellőnek egy űrhajót és lecseréltem a villanykörtéket LED-ekre. Ám annak is vannak határai, ami teljesen érthető, hiszen mindennek van határa. Ha egy szoftver által generált végtelen háttérkörnyezetben keresed a világ határát, de nem találod, csak annyi a megoldás, hogy nem a megfelelő szinten keresed. A holografikus világkép egyszer lehetőséget ad a tudománynak arra, hogy ezen az azt körbevevő szinten átlásson. Einstein sem kétévesen lett matematikus. A te világod sem azonnal válik játékká, ám amikor azzá válik, az életérzésed is megváltozik. Mert van különbség aközött, hogy komoly ember vagy és aközött, hogy csak játékból veszed ennyire komolyan magad és a világot. Ez a különbség pedig az elmében van a feszültség és a könnyedség választásában. Az elmét pedig befolyásolja a félelem, ami egy olyan vicces élethelyzet, amiben másoknak adod a hatalmad. Nézzük egy példát arra, amiket most mondtam. Ha lemész az utcára és egy krétával felrajzolsz egy 20 cm széles és 20 méter hosszú vonalat, végig tudsz rajta lépkedni úgy, hogy végig a vonalon maradj? Mennyire nehéz? Na és ha ez a vonal 20 méter magasan van? Te az életedet ebben a 20 méteres magasságban éled, miközben könnyedén is élhetnéd és ez a különbség a fejedben van. Ha erre azt az első gondolatod, hogy hülye vagyok, biztos, hogy én vagyok a hülye?Ha pedig az az első gondolatod, hogy amit kérek az lehetetlen, ösztönös profiként használod az elme képességét az önprogramozásra. Mert pont így működik a hologram játék elmevezérlése, csak épp magadat szívattad most meg vele. Mivel lehetetlennek nevezed ezt az átállást. A hologram pedig egyrészről alkalmazkodik a hitedhez, másrészről végre is hajtja neked azt, így ezt az egyszerű dolgot csak úgy hajthatod végre, ha legyőzöd magadban a lehetetlent. Erre az emberi problémára máshol is rájöttek, ezért feltalálták a mantrát, amiben sokszor ismételve igyekszel átírni magadban olyan programokat, amik más hozzáállással rögtön átíródnának maguktól is. Ezért is van az, hogy a legnagyobb természetességgel nézed végig, ahogy arra méltatlanok akarnak tekintélyuralmat létrehozni, miközben az létre tud jönni magától is.Ha felmerült benned az, ha mindenre szoktam valamit fejleszteni, hátha erre is kitaláltam valamit... abból most értheted meg, miért nem ismer el engem a Szakma. Szeretem ugyanis a címben kifejezni a legtöbbet. Ennek az volt a neve, hogy Seggfej Átkapcsoló Meditáció, ami ugye nem illik sem egy ilyen komoly dologhoz, sem az ezt felvállaló emberekhez. Létezik már holoapp formában is, ami gondolatban elindítható. Én rájöttem arra, hogy együtt tudok élni azzal a gondolattal, hogy nem kell az elveimet feladnom azért, hogy sikeres legyek abban, amit csinálok. Mert az csak megnehezíti a dolgokat, de nem áll az útjukba. A kényelem az, amivel rá tudnak venni téged arra, hogy kockázat, felelősség és nehézségek elkerülésével juss a pénzedhez, amihez aztán újabb és újabb feltételeket támasztanak. Ez egy taktika, aminek a vége általában az összeomlás és sok dühös, másokat hibáztató ember. Akik emögött állnak, azokat annyira nem érdekli a fizikai sík és ugyanúgy kimennek a bukott embereikből, ahogyan megszállták őket. Ez is egy játék, csak egy másik asztalon, más szereplőkkel. De azt elismerem, hogy hivatalosan nem léteznek a tudomány mai állása szerint. A hitén meg a szándékok ugye kifürkészhetetlenek, bár egy gondolkodó ember számára ez sem jelent túl nagy nehézséget.Ha valaki elhatározná, hogy meg szeretne szabadulni nem kívánt vendégeitől, csakis a racionális agyféltekéje lehet ebben segítségére, mint ahogy fordítva is így lehet fellépni, akkor, ha nem a szívedet, hanem a fejedet szállják meg. A belső játék eredménye aztán kívül is láthatóvá válik. Most már arra is meg van a lehetőséged, hogy a grafikai felületen önprogramozz, azaz a külvilágban vonod ki magad a folyamatokból. Ugyanis prédiációik ellenére imádják a szabadságot és a luxust, de másoktól megvonnák azokat, ugyanis az ókori-középkori gondolkodásban ezek a behódoltságtól függő jutalmak. Ha nem kapsz időben észhez, az új játék már jelentős tehetséghez köti a seggetek átmentését, olyanhoz, aminek égi médiaértéke van. Ez is egy faktor, hogy elnyered a nézők szimpátiáját, ami a gyakorlatban komoly szerencsefaktorként viselkedik.Itt szeretném még megjegyezni azt, hogy ti, akik a jólétben éltek, állandóan keseregtek és panaszkodtok olyan lények felé, akiknek az a szabadság és bőség, ami nektek megadatott, ismeretlen dolog. Olyanoktól várjátok a problémáitok megoldását, akik egyrészről ráció nélkül erre amúgy is képtelenek, másrészről a betanított munkások szintjén vannak egy olyan társadalomban, ami a legkisebb önállóságot is bünteti. Amikor megfigyeltem őket, arra lettem figyelmes, hogy bárhova akarnak menni, mindenhez központi engedély kell, nincs éjszakai élet, nincs szórakozás, nincs semmi az istenükön kívül és ez vár rátok is, mindegy mit ígérnek, mert azonos fogalom alatt a felek bizony akár egészen mást is érthetnek és ilyen a Földi Mennyország, ahol tényleg béke van, ilyen áron. Nem lettem a matriarchális társadalmak nagy barátja, amit a puritán életmód és a férfiak olyan elnyomása jellemez, amilyet a nők esetében még Észak-Koreában sem láttam. Itt valójában nem neked kellene a megoldást onnan várni, mint inkább fordítva. Ám nem ők térdepelnek feléd azért, hanem fordítva.A játék szinten azonban nagyjából ennyit tehetsz. Valamit valamiért. A játék szint arról szól, hogy te a hétköznapi életedet éled a munka, a karrier és a család háromszögében. A céljaid önmagadért tűzöd ki, valamelyik oldalra állsz, ahol lesznek barátaid és ellenfeleid, ellenségeid. Ez tehát a Játék.

Play from drama

Let's start with a thought-provoking question. If your life were a movie, who would want to see it? It has nothing to do with how rich you are, because the feedback is that most rich people's movies have very little interest from the sky. In fact, the best ones are popular because of the performances of the actors you consider to be average people. This is because powerful beings try to be ordinary people to experience being without power. And popularity equals immortality from the human point of view, but I don't want to elaborate any further than that. Unfortunately, what many people on this planet are doing does not satisfy what I would call a quality audience. Now it's up to you which room of the multiplex cinema you end up in, because the consciousness travels have already begun, which the Holy RND is distributing in rotations to make sure that the running of the planet is not endangered.Originally, my idea was that when consciousness leaves the bodies, it continues to do its work as empty bodies, so what do these squirrels do, who you believed to be angels (besides being superior and more advanced, while being on the level of antiquity)? They occupied these bodies and while I was working at the higher dimensional levels, they took over political and economic power in places where societies were susceptible to false promises, not to mention unprincipled bargains. What they create seems medieval because it was a modern world, too modern to be immediately ancient. I told you 10 years ago what it would be, no one cared and what I would say now about what it would be 10 years from now, I am not interested in. Learning from my experience, I will pick out from this the advanced people with whom we will move towards an advanced Earth. We will have a lot to do, we will clean up the world in every sense of the word. This world is called the Source World Plus (the last fork), because the new era is just beginning. The priority worlds are also made up of levels, which can be entered by meeting the parameters. When I said that we should aim for the ideal for us, I wasn't joking and as my own rules apply to me, I'm not sure I'll get to the top either, we'll see.After all this drama, let's talk about how it's worth getting into the game at the level of the individual. If we have some understanding of what has been said so far, it certainly follows that everything inside us and everything around us comes from the mind. Our brain is the hardware that drives all of this. If something changes there, it affects you and through you, the world. If not a word of what I have written here for pages is true, but you believe it, it becomes truth. When disinformation is being spread in the world through social media, it can be done at an amateur level, because that's where you understand the theory and see the systemic interconnectedness. Here you don't see that I ask for your faith and trust, but what you get is only half of what you get, you have to add the other half. If you have to believe in some unproven bullshit, isn't it more worthwhile to believe in something that has a purpose, makes sense and brings immediate positive change to your life? Which is full of dramas anyway, but now (but more like when you wake up from a night's sleep) these dramas are not reality, but part of a game called reality.Science is a great thing! I watch TV, I have a mobile phone, I'm happy when a spaceship is launched and I've replaced light bulbs with LEDs. But there are limits to that too, which is perfectly understandable, because there are limits to everything. If you're looking for the limit of the world in an infinite software-generated background environment and you can't find it, you're just looking at the wrong level. The holographic worldview once gives science the opportunity to see through to this surrounding level. Einstein didn't become a mathematician at the age of two. Your world doesn't immediately become a game either, but when it does, your sense of life changes. Because there's a difference between being a serious person and taking yourself and the world so seriously just for the sake of playing. And that difference is in the mind in the choice of tension and levity. And the mind is influenced by fear, which is a funny life situation where you give others your power. Let's look at an example of what I just said. If you go down to the street and draw a line 20 cm wide and 20 m long with a chalk, can you walk along it while staying on the line the whole time? How hard is it? What if the line is 20 metres high? You're living your life at that 20 meters when you could easily be living it and it's in your head. If your first thought on that is that I'm stupid, are you sure I'm stupid?And if your first thought is that what I'm asking is impossible, you're an instinctive professional using the mind's ability to self-program. Because that's exactly how mind control works in a hologram game, only you've just suckered yourself into it. Because you call this transition impossible. And the hologram both adapts to your belief and executes it for you, so the only way you can do this simple thing is by overcoming the impossible in yourself. This human problem has been discovered elsewhere, and so the mantra has been invented, in which you try, by repeating it many times, to rewrite in yourself programs that would immediately rewrite themselves if you had a different attitude. This is why you watch with the utmost naturalness as unworthy people try to create authoritarianism, when it can create itself.If you wondered if I'm used to developing something for everything, if I've thought of something for this... you can understand why the Profession doesn't recognise me. Because I like to say it best in the title. It was called Asshole Switching Meditation, which is not appropriate for such a serious thing, nor for the people who do it. It already exists in the form of a holoapp, which can be launched in thought. I've found that I can live with the idea that I don't have to give up my principles to be successful at what I do. Because that just makes things harder, but it doesn't get in the way. Comfort is what they can get you to do to get your money by avoiding risk, responsibility and difficulty, and then imposing more and more conditions on it. It is a tactic that usually ends in collapse and lots of angry people blaming others. The ones behind it don't care so much about the physical plane and get out of their failed people the same way they got occupied. It's a game too, just on a different table with different players. But I will admit that they do not officially exist as science stands today. On faith and intentions, of course, they are inscrutable, though for a thinking person that is not too difficult.If someone decides to get rid of unwanted guests, only their rational brain can help them, just as the reverse is also true, if they are not occupying your heart but your head. The results of the inner game are then visible from the outside. You now also have the possibility to self-program on the graphic interface, i.e. to withdraw from the process in the outside world. For, despite their preaching, they adore freedom and luxury, but they would deprive others of them, for in ancient-medieval thought these were rewards dependent on submission. If you don't wise up in time, the new game now requires considerable talent to save asses, talent that has celestial media value. It's also a factor in winning the sympathy of the viewers, which in practice acts as a serious luck factor.Here I would also like to note that you, who live in prosperity, are constantly bitching and complaining to beings to whom the freedom and abundance you have been given is unknown. You expect your problems to be solved by those who, on the one hand, are incapable of doing so without rationality and, on the other hand, are at the level of indentured labourers in a society that punishes the slightest autonomy. When I have observed them, I have noticed that wherever they want to go, they need a central permit for everything, no nightlife, no entertainment, nothing but their god. This is what awaits you too, no matter what they promise, because by the same concept the parties can mean quite different things, and that is Heaven on Earth, where there is really peace, at such a price. I have not become a great friend of matriarchal societies, characterised by puritanical lifestyles and a repression of men that I have not seen (in the case of women) even in North Korea. In fact, you should not expect the solution from there, but rather the other way round. But they are not kneeling to you for that, but the other way round.But at the game level, that's about all you can do. Something for something. The game level is about you living your everyday life in the triangle of work, career and family. You set your goals for yourself, taking sides, where you will have friends, adversaries and enemies. So that's the Game.

Az Admin Szint

Amikor bekapcsolod a telefonodat és megjelenik az operációs rendszer logója, az alig érdekel valakit, mert ami mindenkit érdekel, azok az appok. Ezeket az appokat is fejlesztők készítik és ők is tartják működésben. Amikor admin szintekről beszélek, ez két egymástól teljesen elkülönült zónát és tevékenységet jelent. A rendszerfejlesztést és üzemeltetést, valamint a játék szint adminfokozatait, azaz a tartalomfejlesztést, a játékvezetést és azokat a tevékenységeket, amikben a spiritualitás eltérő szintjein lévő emberek igyekeznek javítani a világ helyzetén.Az Admin Szint játékcélokat nélkülöző feladatok terepe, amit a nap 24 órájában végeznek arra elkötelezett emberek. Kivételesen nehéz eljutni oda, mert ehhez teljesen meg kell állítani a világot és kezelni kell azt, hogy a tested közben arra kényszerül, hogy lépést tartson a világgal. Meg kell újítani a tízéves időléptékben lejáró igazolványokat, fizetni kell a csekkeket és részt kell venni azokon a családi eseményeken, ahol a családtagok nincsenek tisztában azzal, hogy te valójában mit is csinálsz. Mindeközben biztosítani kell a teljes nyugalmat és menedzselni kell a napi szintű megélhetést. Ennek részleteitől most eltekintek, mert egyrészről aki erre indul, az már a saját útját követi, másrészről az embereket ugye nem a rendszer érdekli, hanem a tartalom.A visszatérésnél még nem volt annyira lényeges a szintek elnevezése, mert a fejemben amúgy is ott a teljes rendszer, de az azért sejthető, hogy fog némi bonyodalmat okozni más fejekben az, hogy itt mindennek vagy admin vagy játék neve van. De aztán ilyenkor arra gondolok, hogy ennek átlátása és megértése nem egy áthidalhatatlan probléma. Mert az emberek nagy része amúgy is a játék szinten marad, aminek még nem jönnek el azonnal az admin fokozatai, mert ahhoz két dolog megléte feltétlenül szükséges. Az egyik a kockázatvállalás, a másik a felelősségvállalás. Amíg valakiben fel nem éled az a felismerés, hogy a világ, amiben élünk egy felbecsülhetetlen érték, akkor sincs az admin fokozatban, ha amúgy tobzódik a rendkívüli képességekben. Amíg csak önmagaddal foglalkozol és csak önmagad érdekel, addig játékos vagy akár tetszik, akár nem és tök mindegy, milyen nagy és fontos ember vagy. Erre különösen érdemes azoknak felfigyelni, akik a régi, elavult, lassú és korrupt analóg angyali rendszerre helyezkednek és felhívni a bennük lakozó isten figyelmét. Mármint arra, hogy a login rendszer minden bizonnyal a Játék-Játék Szintre helyezte őket, mint játékost. Érdemes felkészülni az ezzel való gyakorlati szembesülésre, ahol megismerhetik az isten másik arcát, ugyanis a nézők sajnos a Nagy Bukásra kíváncsiak, amivel még nem nagyon volt alkalmuk szembesülni. Az ÉlményParkban azonban ez is átélhető! Ám van kiút, mert a Játék szabályai nem tiltják, hogy bárki istennek adja ki magát, pont ezért vannak eltérő erőszintű játékosok.Akiket nem szabad összekeverni a Játék Szint admin fokozataival. Sajnos ezekről csak elméletben tudok beszélni, mivel engem azonnal a mélyvízbe dobtak és kénytelen voltam egyből az Admin-Admin Szinten kezdeni. Ennek meg van az a hátránya, hogy teljesen ismeretlen számomra minden, amit ez a világ az ezoterikus iskolák tananyagainak nevez, ám nem tudom van-e értelme megtanulnom a lyukkártyáás programozást a PC-k világában. Szóval ne kérdezzétek, mi a különbség a nagy arkánum és a kicsi között, mert halvány fogalmam sincs, ám így ugye nehéz előadásokat tartani a mestereknek, ezért a fejlesztéseknél a teljes automatizálásra helyeztem a fő hangsúlyt. Tulajdonképp saccra olyan 150 évvel a tudomány előtt járva felsőfokú, bár erősen nem szakirányú diplomákkal. Igazából semmit sem kellene erről az egészről írnom, annyira fejlett megoldással álltam elő, de előbb utóbb valamit írnom kell a névjegykártyámra (ha majd lesz) és nem írhatom oda azt, hogy 'az értelmes élet jeleit kutatom a lakásajtómon túl'. Lehetnék holografikus világ szakértője, de erre mindenki a Szilikon Völgyre gondolna és most a Kaliforniában lévőről beszélek.A hiú tudósok és a hiú mesterek most ne figyeljenek ide, de az a néhány, aki marad az eddigiekben elég sok szikrát kaphat ismeretei más nézőpontból történő felfrissítésére. Az admin szintről kellene beszélnem, de így az anyag végére már egyáltalán nincs hozzá kedvem és különben is milyen admin az, aki nem használja a saját belső csatornáit. Az odavezető úthoz tényleg elég csak egy mély elhatározás és mivel ez egy hologram, aminek épp most adtad ki az elmevezérlést, a gyakorlatban is látni fogod azon igazságokat, amikről eddig beszéltem. Már ha odaérsz. Valahova azonban biztosan odaérsz, mert nem végeztem félmunkát. Akik annak idején engem mint balekot kiválasztottak, alapos munkát végeztek és tényleg nem lehetett arra számítani, hogy ezt ilyen precízen végigcsinálom, de hát nem kellett volna azzal a fölényes pofával nekem beszólni. És ezt most már az Admin-Játék szintről mondom, ahova csak az Admin-Admin szintről lehet eljutni és arra való, hogy az Admin Szintről is lehessen rendkívüli beavatkozásokat végezni a Játékban.

The Admin Level

When you turn on your phone and the operating system logo appears, hardly anyone cares, because what everyone cares about are the apps. These apps are also made by developers and they are kept running by developers. When I talk about admin levels, that means two completely separate zones and activities. System development and management, and the admin stages of the game level, i.e. content development, game management and activities where people at different levels of spirituality are trying to improve the state of the world.The Admin Level is a playground of tasks without game objectives, carried out 24 hours a day by dedicated people. It's exceptionally hard to get there because it requires completely stopping the world and dealing with the fact that your body is forced to keep up with the world in the process. You have to renew ID cards that expire in ten year time periods, pay checks, and attend family events where family members are unaware of what you're actually doing. All the while, you need to ensure complete peace of mind and manage your day-to-day living. I will not go into the details of this, because on the one hand, anyone who goes down this road is already on their own, and on the other hand, people are not interested in the system, but in the content.The naming of the levels wasn't so important in the return, because in my head the whole system is there anyway, but it's possible to guess that it will cause some confusion in other people's heads that everything here has either an admin or a game name. But then I think that seeing and understanding this is not an insurmountable problem. Because most of the people stay at the game level anyway, which doesn't immediately come with admin grades, because it requires two things. One is risk-taking and the other is responsibility. Until someone realises that the world we live in is an invaluable asset, they are not at admin level even if they are bubbling over with extraordinary skills. As long as you're only concerned with yourself and only care about yourself, you're a player whether you like it or not and it doesn't matter how big and important you are. This is particularly worthy of the attention of those who are settling on the old, outdated, slow and corrupt analog angel system and drawing the attention of the god within. That is, that the login system has certainly placed them on the Game-Game Level as a player. It is worth being prepared for a practical confrontation with this, where they can get to know the other face of that god, as the spectators are unfortunately looking for the Big Fall, which they have not had much opportunity to encounter. But in the ÉlményPark (ExperiencePark), they can experience it too! But there is a way out, because the rules of the Game don't forbid anyone to pretend to be a god, which is why there are players of different levels of power.Not to be confused with the Game Level admin grades. Unfortunately, I can only talk about these in theory, as I was immediately thrown into the deep water and had to start at the Admin Admin Level. This has the disadvantage of being completely unfamiliar with everything that this world calls esoteric school curricula, but I don't know if there is any point in learning punch-card programming in the world of PCs. So don't ask me what the difference is between the big arcane and the small, because I haven't the faintest idea, but it is difficult to give lectures to the masters, so I have concentrated on complete automation in the development. Actually, I'm about 150 years ahead of science with a higher education degree, albeit highly non-specialised. I shouldn't really write anything about this, I've come up with such an advanced solution, but I'll have to put something on my business card sooner or later (if I get one) and I can't write 'I'm looking for signs of intelligent life beyond my front door'. I could be an expert on the holographic world, but that would make everyone think of Silicon Valley and I'm talking about the one in California.The vain scientists and vain masters should not listen now, but the few who remain can find plenty of sparks to refresh their knowledge from a different perspective. I should be talking about the admin level, but by the end of this material I'm not in the mood at all, and what kind of admin is he/she anyway who doesn't use his/her own internal channels. All it really takes is a deep determination to get there and since this is a hologram you have just given the mind control to, you will see in practice the truths I have been talking about. If you get there. But you will get somewhere, because I have not done halfwork. The ones who selected me as a patsy in the first place did a thorough job and they really couldn't have expected me to do it with such precision, but they didn't have to give me that superior face. And I'm talking from the Admin Game level, which can only be accessed from the Admin Admin level and is intended to allow extraordinary interventions in the game from the Admin level.

Összegzés

A Bevezetésben említettem azt a kisfiút, aki egész télen látott havat és még semmit sem tudott a bankoknak a Föld társadalmaira gyakorolt hatásáról. Valamint a Föld társadalmainak az ökoszisztémára gyakorolt hatásáról. Ha így nézzük, galaktikus léptékkel nézve egy szempillantás alatt lett ebből a kisfiúból egy olyan ember, aki azzal szembesült, hogy neki kell megoldania a problémát. Olyan problémát, ami a magasabb dimenziókban gyökerezik és se ideje, se kapacitása nem volt rá. Ha másképp nézzük, 20 évig megállás nélkül csak ezzel foglalkozni, elég megfeszített tempóban, az nagyon sok idő. Az időhiányt át lehetett hidalni előző életekkel, párhuzamos és alternatív valóságokkal, a kapacitáshiányt pedig az informatikai gondolkodással. Lehetetlennek tűnt, de biztosan hittek benne elegen.Most az van, hogy a munka fő elemeit befejeztem és visszatérek, hogy gondoskodjak magamról. Emlékszem arra, olyan 10 éve elértem már ezt a pontot, ám rájöttem valamire. Már csak egy kicsit kell továbbmennem (földi szemmel +2 év), hogy ugyanezt a bolygóval, majd újabb 2 év árán az egész világgal megtehessem. A maradék évek a hibajavításokkal és a terepen lévőkkel szembeni hadakozásokkal teltek. A munka során többször kerültem olyan döntési helyzetekbe, aminél az érem egyik oldalán a saját szempontjaim és érdekeim, a másikon pedig a feladatok és távlati célok álltak. Nagyon nehéz volt ezeket összehangolni és mivel a saját szabályaim alapján a saját jövőmet nem láthatom, csak a lényeget tudom mondani, hogyan lehet a világot helyreállítani.Ha a földi emberiséget egy olyan horizontális hálózatként kezelem, ami föntről nézve azonban vertikális (hiszen fölfelé imádkoztok), egyszerre tudom figyelembe venni az emberi és az angyali (idegen) világképet. Ez a helyzet ráadásul lehetőséget ad arra, hogy az emberiséget egy annál is grandiózusabb cél szolgálatába állítsuk, ami jóval túl mutat a legmerészebb álmokon is. Ám erre a munkára nem mindenki alkalmas. Az idegenek beavatkozási dilettantizmusa a rendkívül gyatra személyzeti politikájuk miatt olyan embereket helyezett a gazdasági és politikai hatalomba, illetve annak közelébe, akikkel ennek a tervnek a megvalósítása lehetetlen. Ezekkel az emberekkel telítve a Föld döntéshozóit, ezt a hálózatot nem lehet addig magasabb szintre emelni, amíg egy teljesen új rendszer működésbe nem lép, aminek válságterve figyelembe veszi a kialakult helyzetet. Először tehát az emberiségben kell azt a rendet kialakítanunk, ami aztán mintát adhat a galaxis felé. Ezt a feladatot nem lehet egyéni érdekből, a pénzügyi profitért végezni. A profit ugyanis közösségi és nem pénzügyi természetű.Már a tervezésnél sem az volt a cél, hogy világforradalom legyen, amiben a nép megdönti az addig regnáló rendszereket. Ugyanis egyrészről a Föld vezetéséhez ők értenek, másrészről az ígéreteket megfogalmazóknak sok mindenben igazuk van, ám a helyzet az, hogy győzelmük esetén sokkal rosszabb világ jön el, mint ez, amit le akarnak váltani. A megoldás tehát az, hogy marad az eddigi rendszer, csak az abban részt vevők emberi minősége alapján cserélődik le a vezetés. Ez először a spirituális síkokon következik be, ahol ez előtt akadályt képeznek, ott a fizikai felől indul be. A gyakorlatban ez egy olyan 40 éves periódus, aminek lesznek fájdalmas részei, de minden műtét fájdalmakkal jár. Ugyanis ez nem lesz más, mint egy magasabb dimenziós műtét, ahol kivágjuk a beteg részeket, majd a szervezetet az öngyógyításra sarkalljuk.A helyzet komplexitása azonban újabb műveletek elvégzését igényli, ugyanis itt nem csak egy probléma van, hanem több, amik ráadásul össze is akadtak és egymásba ragadtak. Ezért az emberi szinteken nem mindenkit érint az előző bekezdésben taglalt megoldás. Az ő problémáikra a Multiplex Vetítés keretein belül lehet megtalálni egy olyan megoldást, amit úgy hajtunk végre, ami egyben a felső dimenziószintek számára a gyógyítással egyenlő. A multiplex vetítés egyszerre teszi lehetővé a problémák gyors és hatékony orvoslását, valamint képesek fenntartani a folytonosságot egy olyan anomáliában, amit a benne élők természetesnek látnak. Mindezt egy hatalmas show keretében, amitől ezt a benne részt vevők játéknak érzik és nem munkának.Az egyes emberek szintjén maga a folyamat észrevehetetlen, ugyanis a Játék marad a valóság keretein belül. A szerepekbe a Játék szinten ösztönösen lehet kerülni, míg a Játék admin szintjeire egyre növekvő tudatossággal. Minél tisztább, tisztességesebb valaki, annál magasabb rangra tehet szert és ez íródik át a valóság frekvenciáira nem elfelejtve azt, hogy ehhez számos emberi képességnek és szakmai kompetenciának is társulnia kell. Mivel ez nem vallás és nem szekta, csak befelé jelentkezhetsz rá önmagadban, az előrejutás egyetlen módja pedig önmagad fejlesztése. Valósidejű 'ranglista' van, amiben menet közben emelkedik és csökken az értéked a pillanatnyi állapotodnak megfelelően és így is vált szinteket a tudatod, amit egy állandó külvilág vesz körül. A kulcsszavak a minőség és a fejlettség, az eddigi kockázatvállalás és felelősségvállalás mellett.A középszerű emberek és lények mindent másolnak. De ha valami valahol működik, az nem jelenti azt, hogy máshol is működik. Ahol a középszerű emberek szereznek hatalmat, az első dolguk annak biztosítása lesz, amire a különleges emberek jelentenek veszélyt. Azok, akik képesek lennének arra, hogy a megoldásokat a mindenkori helyzetere találják ki és azokhoz igazítsák. A középszerű emberek uralma és a különleges emberek megölése, bebörtönzése egy rendszerhiba! Aminek levét a sok megfélemlített kisember issza már évszázadok óta és nem gondolom, hogy ez a rendszer lenne itt a Földön a mennyország. Amit gondolok, annak töredékét itt sikerült visszaadnom, de alapvetően az már egy olyan program része, aminek kockája már el van vetve.- Mi van akkor, ha ez nem jön be?
- Jön a B-terv.
- Az mi?
- Jobban szeretném, ha ez veletek menne és nem nélkületek.

Summary

In the Introduction, I mentioned the little boy who saw snow all winter and knew nothing about the impact of banks on the Earth's societies. And the impact of the Earth's societies on the ecosystem. If you look at it this way, on a galactic scale, in the blink of an eye, this little boy has become a man who has been confronted with the need to solve the problem himself. A problem rooted in higher dimensions that he had neither the time nor the capacity to solve. If you look at it another way, 20 years of non-stop dealing with it, at a pretty tense pace, is a long time. The lack of time could be bridged by past lives, parallel and alternate realities, and the lack of capacity by IT thinking. It seemed impossible, but enough people (and beings) must have believed in it.What I have now is to finish the main elements of the work and return to care for myself. I remember reaching this point about 10 years ago, but I realised something. I just need to go a little further (+2 years on earth) to do the same with the planet and then another 2 years with the whole world. The remaining years were spent fixing bugs and fighting wars with those on the field. In the course of my work, I have repeatedly found myself in decision situations where my own considerations and interests were on one side of the coin and the tasks and long-term goals on the other. It has been very difficult to reconcile these and, since I cannot see my own future by my own rules, I can only tell you the essentials of how to make the world right.If I treat humanity on earth as a horizontal network, but vertical from above (since you are praying upwards), I can take into account both the human and the angelic (alien) worldview. This situation, moreover, gives us the opportunity to put humanity at the service of an even grander goal, far beyond our wildest dreams. But not everyone is up to the job. The interventionist dilettantism of the aliens, with their extremely poor personnel policy, has placed in and near economic and political power people with whom it is impossible to achieve this project. By saturating the decision-makers of the Earth with these people, this network cannot be raised to a higher level until a completely new system is put in place, with a crisis plan that takes into account the situation that has arisen. We must therefore first establish an order within humanity that can then set a pattern for the galaxy. This task cannot be carried out for individual interest, for financial profit. For profit is communal and not financial.Even at the planning stage, the aim was not to have a world revolution in which the people would overthrow the regimes that had been in power until then. For on the one hand, they understand how to run the Earth, and on the other hand, the promisers are right about many things, but the fact is that if they win, the world will be much worse than the one they want to replace. So the solution is to keep the system as it is, but to replace the leadership on the basis of the human quality of the people involved. This happens first on the spiritual planes, where it is hindered, it starts from the physical. In practice, it is a 40-year period that will have painful parts, but all surgery comes with pain. Because it will be nothing more than a higher dimensional surgery where we cut out the diseased parts and then we encourage the body to heal itself.However, the complexity of the situation requires new operations, because there is not just one problem, but several, and they are intertwined and interlocked. Therefore, at human level, not everyone is affected by the solution described in the previous paragraph. For their problems, a solution can be found within the framework of Multiplex Projection, which is implemented in a way that is also equivalent to healing for the upper dimensional levels. Multiplex Projection allows both a quick and effective remedy to problems and the ability to maintain continuity in an anomaly that those within it take for granted. All in the context of a huge show that makes those involved feel like play and not work.At the level of the individual, the process itself is imperceptible, because the Game remains within the framework of reality. Roles at the Game level can be taken on instinctively, while roles at the admin level of the Game can be taken on with increasing awareness. The cleaner and more honest one is, the higher rank one can achieve, and this is translated into the frequencies of reality, not forgetting that this requires a number of human skills and professional competences. As this is not a religion or a cult, you can only apply inwardly within yourself, and the only way to progress is to develop yourself. There is a real-time 'ranking' in which you rise and fall as you go according to your current state, and so you also change levels of consciousness, surrounded by a constant outside world. The key words are quality and development, alongside risk-taking and responsibility.Mediocre people and creatures copy everything. But if something works somewhere, it doesn't mean it will work elsewhere. Where mediocre people gain power, the first thing they do is secure what special people threaten. Those who would be able to invent and adapt solutions to the situation at hand. The rule of mediocre people and the killing and imprisonment of special people is a systemic failure! The juice of which has been drunk for centuries by the many intimidated little people and I don't think that this system is heaven on earth. I have managed to give back a fraction of what I think here, but basically it is part of an agenda whose dice have been cast."What if it doesn't work?"
"Plan B is coming."
"What's that?"
"I'd prefer it to work with you and not without you."

I am currently meditating, living a slow life and not in contact with many people. You can support my work.

About Me

20 years ago I started a very unique meditation in the middle of a big European city. It wasn't planned that way, but it turned out that way. When I found out that my previous head injuries had caused aquired savant syndrome and opened my brain to the deep trance realm, I became able to perform tasks that are difficult to talk about in a few words for people living at the level of everyday reality. More information, here.

Cooperation

Stripe & PayPal

or

Money transfer to local current account

Bank address belowHUF
Bankszámlaszám:
12600016-10191651-33142597
Számlatulajdonos:
Diczig István Zsolt
-
EUR
Account owner:
István Zsolt Diczig
BIC:
TRWIBEB1XXX
IBAN:
BE40 9670 4998 4160
-
USD
Account owner:
István Zsolt Diczig
AHC & Wire
084009519
Bank account number:
9600008819745453
Account type:
Current account
-GBP
Account owner:
István Zsolt Diczig
Ssort code:
23-14-70
Bank account number:
35054627
IBAN
GB44 TRWI 2314 7035 0546 27
-CAD
Account owner:
István Zsolt Diczig
Institution number:
621
Bank account number:
200110040005
Transit number:
16001
-AUD
Account owner:
István Zsolt Diczig
BSB code:
802-985
Bank account number:
119384978
-NZD
Account owner:
István Zsolt Diczig
Bank account number:
02-1290-0573409-000
-SGD
Account owner:
István Zsolt Diczig
Bank Name:
Wise-Asia-Pacific Pte. Ltd.
Bank code:
0516
Account number:
248-265-1
-TRY
Account owner:
István Zsolt Diczig
IBAN
TR51 0010 3000 0000 0042 1788 89
-
-
-
Bank Address | WiseEurope
Avenue Louise 54, Room S52
Brussels
1050
Belgium
USA
30 W. 26th Street, Sixth Floor
New York NY 10010
United States
United Kingdom & New Zealand
56 Shoreditch High Street
London
E1 6JJ
United Kingdom
Canada
99 Bank Street, Suite 1420
Ottawa ON K1P 1H4
Canada
Australia
36-38 Gibbs Street
Collingwood 3066 Australia
Singapore
1 Paya Lebar Link #13-06 - #13-08
PLQ 2, Paya Lebar Quarter
Singapore 408533

Contact Me

Question, comment, cooperation, adventure

Thank You

“That's one small step for You,
one giant leap for mankind."

In case of contact module failure, we both happened like this

Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


- Szabadítsuk fel Tibetet!
- Jó, de amíg ott állnak azok a kolostorok, Tibet sosem lesz szabad.

“Free Tibet!"
"Fine, but as long as those monasteries are there, Tibet will never be free."


- Hova tűntek az igazi férfiak?
- Biztos ott vannak, ahol az igazi nők.

“Where have the real men gone?"
"They must be where the real women are"


- Neked mi a gender önmeghatározásod?
- Férfi testben női lélek vagyok, aki leszbikus.

“What is your gender self-definition?"
"In a man's body, I am a female soul who is a lesbian."


- Az űrhajóitok legénysége vegyes vagy homogén?
- Látom, nem ismered a kollektív tudatot. A ti vegyes legénységű Star Trek űrhajótok az első útján lezuhanna.

“Are your spacecraft crews mixed or homogeneous?"
"I see you are not familiar with the collective consciousness. Your mixed-crew Star Trek spaceship would crash on its first trip."


- Miért poénkodod el? Ezek nagyon komoly dolgok.
- Pont ezért. Ha poén lenne, nagyon komolyan venném.

“Why are you making a joke of this? These are very serious things."
"That's why. If it were a joke, I would take it very seriously."


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Tibet


- Szabadítsuk fel Tibetet!
- Jó, de amíg ott állnak azok a kolostorok, Tibet sosem lesz szabad.

“Free Tibet!"
"Fine, but as long as those monasteries are there, Tibet will never be free."


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Igazi férfi | Real Men


- Hova tűntek az igazi férfiak?
- Biztos ott vannak, ahol az igazi nők.

“Where have the real men gone?"
"They must be where the real women are"


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Gender


- Neked mi a gender önmeghatározásod?
- Férfi testben női lélek vagyok, aki leszbikus.

“What is your gender self-definition?"
"In a man's body, I am a female soul who is a lesbian."


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Star Trek


- Az űrhajóitok legénysége vegyes vagy homogén?
- Látom, nem ismered a kollektív tudatot. A ti vegyes legénységű Star Trek űrhajótok a gyakorlatban az első útján lezuhanna.

“Are your spacecraft crews mixed or homogeneous?"
"I see you are not familiar with the collective consciousness. In the real world, your mixed-crew Star Trek spaceship would crash on its first voyage."


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Poén | Joke


- Miért poénkodod el? Ezek nagyon komoly dolgok.
- Pont ezért. Ha poén lenne, nagyon komolyan venném.

“Why are you making a joke of this? These are very serious things."
"That's why. If it were a joke, I would take it very seriously."


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Meglátás | Insight


- Mi a legnagyobb meglátásod?
- Sok ilyen van. De van egy, ami pont ide illik. Ha az ember teremtve lett, az nem mesterséges intelligencia?

“What is your greatest insight?"
"There are many of them. But there is one that fits right here. If man was created, is it not artificial intelligence?"


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Favourite


- Te értesz a közönség nyelvén?
- Amíg hozzá nem szoknak a stílusomhoz, addig nem.

"Do you understand the language of the audience?"
"Not until they get used to my style."


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Varázsló | Wizard


- Hallottad azt az amerikai üzletembertől származó mondást, hogy ha egy ló el tud számolni tízig, az egy rendkívüli ló, de semmi esetre sem rendkívüli matematikus?
- Viszont a többi ló szemében egy kurva okos ló. Ha egy ember tud varázsolni, az egy rendkívüli ember, de semmi esetre sem rendkívüli varázsló. De a többi ember szemében attól még egy kurva nagy varázsló.

- Have you heard the saying from the American businessman that if a horse can count to ten, it is an extraordinary horse, but by no means an extraordinary mathematician?
- But in the eyes of other horses, he's a fucking smart horse. If a man can do magic, he's an extraordinary man, but by no means an extraordinary magician. But in the eyes of other people, he's still a fucking great magician.


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


Democracy export


- Hol követik el az amerikaiak a hibát?
- Fel akarnak szabadítani egy hangyabolyt. Úgy, hogy kinyírják a királynőt, majd örömmel közlik a hangyákkal, hogy mostantól szabadok.

"Where do the Americans make the mistake?"
"They want to free an anthill. By killing the queen and then happily telling the ants that they are now free."


Changes

A fejekben kezdődik | It starts in the mind


ChatGPT


- Mi a véleményed a ChatGPT-ről?
- Már eddig is megfigyeltem, hogy hülyül a világ, ami ezzel fel fog gyorsulni.

"What do you think about ChatGPT?"
"I've already observed that the world is going stupid, which will accelerate with this"